24 января 2018, 17:16 Читати українською

Заполняем декларацию ФОП на общей системе налогообложения

Совсем скоро, 9 февраля, наступит предельный срок представления отчетности для физических лиц – предпринимателей на общей системе налогообложения (ФОП).  «Минфин» решил разобраться в тонкостях заполнения налоговой отчетности для таких предпринимателей.

Совсем скоро (9 февраля) предельный срок представления отчетности для физических лиц – предпринимателей на общей системе налогообложения (ФОП).
9 февраля 2018 предельный срок представления отчетности для ФОП на общей системе налогообложения. Фото: domik.ua

ФОП по результатам года обязаны представлять контролирующим органам по месту налогового адреса декларацию об имущественном состоянии и доходах (декларация).

ФОП на общей системе налогообложения вместе с декларацией представляют приложение Ф2 к декларации.

Декларация представляется независимо от того, осуществлялась ли предпринимательская деятельность в отчетном периоде.

В годовой декларации, помимо доходов от предпринимательской деятельности, отражаются прочие доходы с источником происхождения в Украине и за рубежом.

Приложения к декларации представляются только в том случае, если есть информация, для отражения которой предусмотрены такие приложения.

У ФОП также может возникнуть потребность представить квартальную декларацию.

Она представляется в случаях:

  • если предприниматель создан в течение текущего календарного года. Декларация подается по результатам квартала, в котором предприниматель зарегистрирован, и в ней приводится информация о его имущественном состоянии и доходах по состоянию на дату госрегистрации;
  • если в течение календарного года предприниматель перешел с упрощенной системы налогообложения на общую (декларация заполняется и представляется по результатам квартала, в котором состоялся такой переход).

Сроки представления

Годовая декларация представляется в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного года.

То есть последний день представления такой декларации для ФОП в 2018 году – 9 февраля.

Квартальная же декларация представляется в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала.

Порядок заполнения

ФОП на общей системе налогообложения в декларации в обязательном порядке заполняет раздел І «Загальні відомості», строку 10.7 раздела ІІ «Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2)», раздел VI «Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору».

Раздел VІІ — «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» — заполняется при наличии у предпринимателя движимого и недвижимого имущества.

Показатели разделов ІІ – VII заполняются в гривнях с копейками.

Предлагаем алгоритм составления расчета налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора с доходов, полученных самозанятым лицом (приложение Ф2) в виде таблицы.

Приложение Ф2 к декларации 

Найменування показника

Код рядка (умовно)

Пояснення щодо заповнення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

1

У рядку 1 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають позначку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Тип декларації

2

У рядку 2 проставляється позначка «X»:

у полі «Звітна», якщо декларація подається за звітний період уперше й у передбачені ПКУ терміни;

у полі «Звітна нова», якщо з метою уточнення поданої раніше декларації подається повторна декларація до закінчення граничного терміну подання;

у полі «Уточнююча», якщо подається уточнююча декларація (з метою уточнення показників поданої раніше декларації пізніше граничного терміну подання).

Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, у полі «Звітний податковий період» рядка 2 арабськими цифрами проставляється рік, за який подається декларація.

Якщо декларація подається за квартал (фізособами — підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування), у комірці «квартал» рядка 2 зазначається номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3.

У разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації в рядку 2 зазначається звітний податковий період, що уточнюється

І. Доходи від провадження господарської діяльності

Найменування показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

№ з/п

1

У графі 1 зазначається порядковий номер рядка

Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід

2

У графі 2 зазначаються назви видів діяльності згідно з КВЕД, за здійснення яких підприємцем отримано дохід у звітному періоді

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

3

У графі 3 зазначається код економічної діяльності згідно з КВЕД

Сума одержаного доходу (грн, коп.)

4

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності.

У рядку «Усього» графи 4 наводиться вся сума доходу, отриманого від підприємницької діяльності у звітному періоді.

Значення рядка «Усього» графи 4 розраховується як сума рядків графи 4.

Значення рядка «Усього» графи 4 повинне збігатися з підсумковим значенням графи 4 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції

5

У графі 5 зазначається вартість ТМЦ, реалізованих або використаних у виробництві продукції (порядково за кожним видом економічної діяльності, наведеним у графі 2).

Витрати, що відображаються в графі 5, обов'язково мають бути документально підтверджені та пов'язані з господарською діяльністю.

У рядку «Усього» графи 5 зазначається загальна вартість ТМЦ, реалізованих або використаних у виробництві продукції при здійсненні підприємницької діяльності.

Значення рядка «Усього» графи 5 розраховується як сума рядків графи 5.

Значення рядка «Усього» графи 5 повинне збігатися з підсумковим значенням графи 6 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

6

У графі 6 зазначається сума витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці (порядково за кожним видом економічної діяльності, наведеним у графі 2).

Витрати, що відображаються в графі 6, обов'язково мають бути документально підтверджені та пов'язані з господарською діяльністю.

У рядку «Усього» графи 6 зазначається загальна сума витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці в межах підприємницької діяльності.

Значення рядка «Усього» графи 6 розраховується як сума рядків графи 6.

Значення рядка «Усього» графи 6 повинне збігатися з підсумковим значенням графи 7 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

7

У графі 7 відображаються суми інших витрат (не відображених у графах 5 і 6).

Витрати, що відображаються в графі 7, обов'язково мають бути документально підтверджені та пов'язані з господарською діяльністю.

У рядку «Усього» графи 6 зазначається сума інших витрат (не відображених у графах 5 і 6), на які підприємець має право зменшити оподатковуваний дохід, від усіх видів підприємницької діяльності.

Значення рядка «Усього» графи 6 розраховується як сума рядків графи 6.

Значення рядка «Усього» графи 6 повинне збігатися зі значенням графи 8 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

амортизаційні відрахування

8

У графі 8 відображається сума амортизаційних відрахувань, розрахованих відповідно до пп.177.4.6 — 177.4.9 ПКУ

Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.) (графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8) (грн, коп.)

9

У графі 9 визначається сума чистого оподатковуваного доходу порядково за кожним видом економічної діяльності, зазначеним у графі 2.

Визначається як різниця між сумою отриманого оподатковуваного доходу (графа 4) і сумою документально підтверджених витрат (графи 5 — 7).

У рядку «Усього» графи 9 відображається сума чистого оподатковуваного доходу від усіх видів підприємницької діяльності.

Показник розраховується як різниця між сумою отриманого оподатковуваного доходу (графа 4) і сумою документально підтверджених витрат (графи 5 — 7) рядка «Усього».

Показник рядка «Усього» графи 9 повинен збігатися зі значенням підсумкового рядка графи 9 Книги обліку доходів і витрат за звітний період.

Показник рядка «Усього»графи 9 бере участь у розрахунку середньомісячного доходу з метою визначення ставки оподаткування (рядок 01 розділу І), отже, повинен збігатися із сумою місячних доходів, отриманих у звітному періоді за даними Книги обліку доходів і витрат.

У рядку «Усього» графи 9 не може бути від'ємного значення. Якщо за результатами розрахунку отримано збиток, цей рядок прокреслюється

ІІ. Інформація щодо нарахованої амортизації

Найменування показника

Код графи

Пояснення щодо заповнення

Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів

на початок звітного (податкового) періоду

3

У графі 3 відображається вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на початок звітного (податкового) періоду

на кінець звітного (податкового) періоду

4

У графі 4 відображається вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на кінець звітного (податкового) періоду

Розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу ІV ПКУ

5

У графі 5 відображається розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ

УСЬОГО

У рядку «УСЬОГО» відображається загальна розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період

ІІІ. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

1

Х

розрахована сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу І х на ставку податку (18 %))

1.1

У рядку 1.1 зазначається сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою:

додатне значення гр. 9 р. «Усього» розділу I х ставка податку 18%, встановлена п. 167.1 ПКУ

сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т. ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року

1.2

У рядку 1.2 зазначається сума ПДФО, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абз. 2 п. 177.11 ПКУ у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року

загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що розраховані платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого) та сплачені до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ

1.3

У рядку 1.3 зазначається загальна сума авансових платежів з ПДФО, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними в Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого кварталу та від'ємного значення розрахунку за відповідний календарний квартал), та сплачених до бюджету до 20 квітня, до 20 липня та до 20 жовтня звітного (податкового) року згідно з пп. 177.5.1 ПКУ

сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ (від'ємне значення (рядок 1.1 — рядок 1.3)) (значення вказується без знака «–»)

1.4

У рядку 1.4 зазначається сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп. 177.5.3 ПКУ.

Заповнюється в разі, якщо за результатами розрахунку різниці між показниками рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано від'ємне значення. Показник наводиться без знака «–»

сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 1.1 – рядок 1.2) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації)

1.5

У рядку 1.5 зазначається сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою:

р. 1.1 – р. 1.2.

Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

2

Х

розрахована сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу І х на ставку збору (1,5 %))

2.1

У рядку 2.1 зазначається розрахункова сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою:

додатне значення гр. 9 р. «Усього» розд. I х ставка збору 1,5 %, встановлена пп. 1.3 п. 16 прим.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ

сума військового збору, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т. ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року

2.2

У рядку 2.2 зазначається сума військового збору, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у т. ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року

сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 2.1 –- рядок 2.2) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації)

2.3

У рядку 2.3 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою:

р. 2.1 – р. 2.2.

Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації

ІV. Доходи від провадження незалежної професійної діяльності

Назва колонки

Код графи

Пояснення щодо заповнення

N з/п

1

У графі 1 зазначається порядковий номер рядка

Категорія незалежної професійної діяльності

2

У графі 2 зазначається номер категорії незалежної професійної діяльності відповідно до переліку:

1 – приватний нотаріус;

2 – адвокат;

3 – арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

4 – аудитор;

5 – бухгалтер;

6 – оцінювач;

7 – інженер чи архітектор;

8 – особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю;

9 – науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацький діяч;

10 – лікар;

11 – інша діяльність

Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід

3

У графі 3 зазначається назва виду економічної діяльності, за провадження якого одержано дохід

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

4

У графі 4 зазначається код економічної діяльності згідно з КВЕД

Сума одержаного доходу (грн, коп.)

5

У графі 5 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду незалежної професійної діяльності

Вартість документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності (грн, коп.), у тому числі

Х

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей для використання при провадженні незалежної професійної діяльності

6

У графі 6 зазначається вартість ТМЦ для використання при провадженні незалежної професійної діяльності.

Витрати, що відображаються в графі 6, обов'язково мають бути документально підтверджені та пов'язані з провадженням певного виду незалежної професійної діяльності.

У рядку «Усього» графи 6 зазначається загальна вартість ТМЦ, використаних під часпровадження незалежної професійної діяльності.

Значення рядка «Усього» графи 6 розраховується як сума показників рядків графи 6.

Значення рядка «Усього» графи 6 повинне збігатися з підсумковим значенням графи 6 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

7

У графі 7 зазначається сума витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці (порядково за кожним видом економічної діяльності, наведеним у графі 3 цього рядка).

Витрати, що відображаються в графі 7, обов'язково мають бути документально підтверджені та пов'язані з провадженням певного виду незалежної професійної діяльності.

У рядку «Усього» графи 7 зазначається загальна сума витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці в межах підприємницької діяльності.

Значення рядка «Усього» графи 7 розраховується як сума показників рядків графи 7.

Значення рядка «Усього» графи 7 повинне збігатися з підсумковим значенням графи 7 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

8

У графі 8 відображаються суми інших витрат (не відображених у графах 7 і 8).

Витрати, що відображаються в графі 8, обов'язково мають бути документально підтверджені та пов'язані з провадженням певного виду незалежної професійної діяльності.

У рядку «Усього» графи 8 зазначається сума інших витрат (не відображених у графах 7 і 8), на які підприємець має право зменшити оподатковуваний дохід, за всіма видами підприємницької діяльності.

Значення рядка «Усього» графи 8 розраховується як сума показників рядків графи 8.

Значення рядка «Усього» графи 8 повинне збігатися зі значенням графи 8 Книги обліку доходів і витрат за звітний період

Сума чистого оподатковуваного доходу (графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8) (грн, коп.)

9

У графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою:

гр. 5 – гр. 6 – гр. 7 – гр. 8.

У рядку «Усього» графи 9 відображається сума чистого оподатковуваного доходу від усіх видів підприємницької діяльності

V. Розрахунок податкових зобов'язань

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб:

3

Х

сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу ІV х на ставку податку (18 %)) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації)

3.1

У рядку 3.1 зазначається сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету та розраховується за такою формулою:

додатне значення гр. 9 рядка «Усього» розділу IV х ставка податку 18%, встановлена п. 167.1 ПКУ.

Значення рядка 3.1 переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

4

Х

сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу ІV х на ставку збору (1,5 %)) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації)

4.1

У рядку 4.1 зазначається сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.

Податкове зобов'язання з військового збору визначається як додатне значення гр. 9 рядка «Усього» розд. IV, помножене на ставку збору 1,5%, встановлену пп. 1.3 п. 16 прим.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ.

Значення рядка 4.1 переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації

Исправление ошибок

Поскольку законодательством не установлена отдельная форма для исправления ошибок, они исправляются по общеустановленным для налоговых деклараций правилам, предусмотренным ст. 50 Налогового кодекса:

  1. до истечения предельного срока представления декларации за период, показатели которого уточняются, – путем представления новой декларации с пометкой «звітна нова»;
  2. после окончания предельного срока представления декларации за период, показатели которого уточняются, – через уточняющий расчет либо путем отражения ошибки в декларации за любой последующий период.

Сроки представления уточняющей декларации НКУ не регламентированы, то есть ее можно представить в контролирующие органы в любой момент после обнаружения ошибки.

В то же время, если в результате уточнения показателей возникает недоплата налога, перед представлением уточняющей декларации необходимо уплатить сумму такой недоплаты, а также штраф в размере 3% недоплаты.

Исправление ошибок прошлых периодов в декларации за текущий период

Если ошибки исправляются путем их отражения в декларации за последующий период, то в строке 1 «Тип декларації» раздела I ставится отметка в ячейке «звітна» («звітна нова»).

В строке 2 раздела I заполняется поле «звітний (податковий) період» – арабскими цифрами указывается год, за который подается декларация (а не уточняемый период).

В разделах ІІ – VІ и приложениях приводятся правильные данные отчетного года.

В разделе VІІ отражаются результаты, к которым привело исправление ошибки, допущенной в прошлых периодах.

Ответственность

За недостоверные данные при заполнении и несвоевременность представления деклараций частные предприниматели могут быть привлечены к финансовой и административной ответственности согласно нормам Налогового кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться