Минфин - Курсы валют Украины

Установить
2000qwerty2000
денег нет... но вы держитесь
Зарегистрирован:
13 апреля 2016

Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 09:40
Подписчики (19):
Alkon
Alkon
Киев
uffffff
Наталя Ех
Львов
13563378
Светлана Андриевская
56 лет, Запорожье
43560017
Anatoly Rudenkij
91794742
S H O L
Харьков
192zbw49
192zbw49
YaSvettlana
YaSvettlana
ludmila06
ludmila06
72 года, Днепр
LiliyaM
LiliyaM
messenger
messenger
54 года
kosmos240
kosmos240
LisaFadeeva
Лиза Фадеева
Днепр
все подписчики
денег нет... но вы держитесь
20 ноября 2016, 15:45

платить не будут

ВИСНОВКИ ЩОДО ІСНУЮЧИХ НА СЬОГОДНІ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ДЛЯ ПОВЕРНЕНЯ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ ЬАНКУ « МИХАЙЛІВСЬКИЙ », ЩО НАДІЙШЛИ ЇМ НА ПОТОЧНІ РАЗУНКИ ВІД ІРЦ / КІЦ ЗА ПРЯМИМИ ДОГОВОРАМИ ПОЗИКИ ЧЕРЕЗ ФГВФО.… Правові підстави витікають із положень чинної нормативно-правової бази, змісту договорів ( в т.ч. договорів позики), фактичного перебігу подій в часі, довідок банку про стан поточних рахунків, якими підтверджується факт зарахування коштів на рахунки вкладників, та базуються на них.
............1. Особливістю цих договорів, крім того, що позичальником коштів виступає безпосередньо фінансова компанія, є те, що п. 5.4.3. ст.5 Договору передбачена можливість для позичальника з власної ініціативи ДОСТРОКОВО повернути кошти позикодавцю в ЛЮБИЙ момент дії Договору,.........................................................2. Дія договорів відповідно до цього пункту… була з боку ІРЦ / КІЦ достроково припинена !9.05.2016 р. тобто за чотири дні до визнання банку неплатоспроможним та введення в банк Тимчасової адміністрації, що підтверджується банківськими проводками, а також довідками про стан рахунків вкладників.
..............3. Відповідно до ст. 531 Цивідьного кодексу України Боржник має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.
.............4… Згідно з частиною 3 статті 1049 Цивільного кодексу « Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.»..................................................................................................5. Відповідно до пункту 3 статті 2 Закону України « Про систему гарантування вкладів фізичних осіб » ( надалі- Закон ), вклад — це « кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти», Таким чином не має ніякого значення саме ПОХОДЖЕННЯ коштів і спосіб, яким вони потрапили на рахунок… .........6. Статтею 26 Закону встановлено, що « Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.».................................................................................................7… Пунктом 1 частини 6 статті 36 Закону передбачено, що під час дії Тимчасової адміністрації ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ « виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті;» Ця норма свідчить про те, що виплата відшкодування вкладникам уже затримана ФОНДОМ на чотири місяці................................................8. ЩОДО ВИЗНАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ НА РАХУНКИ ВКЛАДНИКІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ІРЦ / КІЦ НІКЧЕМНИМИ ПРАВОЧИНАМИ з посиланням на пункти 7-9 частини 3 статті 38 Закону:… а ) по-перше, положеннями частини 3 статті 38 Зкону передбачена можливість визнання нікчемними не правочинів взагалі, а ПРАВОЧИНІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ. У власників поточних рахунків щодо цього з банком є лише один правочин,-- ДОГОВІР НА ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ, Пунктом 1 цього договору передбачено.що « Банк по ініціативі Клієнта відкриває Клієнту на його ім«я поточний рахунок №2620ХХХХХХХХХХ02 ( далі- рахунок ) в Гривні (вид валюти) для зберігання грошей Клієнта і здійснює його РОЗРАХУНКОВО — КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ за допомогою платіжних інструментів до вимог чинного законодавства України, умов цього Договору та розпоряджень Клієнта, а Клієнт зобов»язується ОПЛАЧУВАТИ ПОСЛУГИ банку,. Якщо Договір про відкриття рахунку визнати нікчемним, — це буде суперечити положенню пункта 1.3 ІНСТРУКЦІЇ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої. постановою Правління НБУ 12.11.2003 р. № 492, відповідно до якого «Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами»… б) по- друге, положення пунктів 7-9 частини 3 статті 38 Закону не мають жодного відношення до Договору про відкриття поточного рахунку, відкриття якого не могло вплинути на банкрутство банку;… в).перерахування коштів з рахунку на рахунок ( транзакція ) взагалі НЕ Є ПРАВОЧИНОМ. Відповідно до частини 1 статті 202 Цивільного кодексу «Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків». Перерахування ж коштів з рахунку платника на рахунок отримувача не вносить і не може вносити ніяких змін до їхніх прав і обов«язків у відношеннях з банком ;… г).відповідно до положень пункту 1.4 Інструкціїї про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановоб НБУ 21.01.2004 р.№ 22 ці операції.є складововою розрахунково- касового обслуговування, яке полягає в наданні банком клієнту. на підставі укладеного між ними договору ПОСЛУГ, які пов»язані з ПЕРЕКАЗОМ коштів з / на рахунку (ок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє САМОСТІЙНО.;… Аналогічна норма виписана і в пукті 1.37 статті 1 Закону України » Про платіжні системи та переказ коштів в Україні «, що видно із наступного визначення:: розрахунково-касове обслуговування — це «ПОСЛУГИ, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які ПОВ»ЯЗАНІ ІЗ ПЕРЕКАЗОМ КОШТІВ з рахунка ( на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених договорами, Ці ж самі положення, щодо сутності операцій з переразування і зарахування коштів на банківські рахунки клієнтів, визначені і статтею 1068 Цивільного кодексу України. При наданні цих послуг клієнтам банк НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН В РОЗРАХУНКАХ, а є лише свого роду ТРАНЗИТЕРОМ КОШТІВ від платника до отримувача. Що це саме так,. підтверджується пунктом 5.1 статті 5 Закону України » Про платіжні системи та переказ коштів в Україні«, відповідно до якого суб»єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі ( ПЛАТНИКИ, ОТРИМУВАЧІ ) платіжних систем… Слід також мати на увазі, що відповідно до норми абзацу другого пункту 1.6 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті " Банк не має права визначати та контролювати напрями
використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД.....................................,,,,,,9) не відповідає жодним правовим нормам посилання Уповноваженої особи Фонду ( його представників за довіренністю) посилання на статтю 216 Цивільного кодексу України, як на підставу необхідності поверненя зарахованих на поточні рахунки вкладників банку коштів в зв«язку з надуманним ним змістом терміну » правочин « та безпідставним, що з нього витікає твердженням ( яке не відповідає законодавчим нормам ), ніби банк є стороною взаємовідносин в переказі коштів від платників до отримувачів. Насправді стаття 216 передбачає, що у разі недійсності правочину кожна ІЗ СТОРІН зобов«язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину. Банк жодним чином не є стороною в цих взаємовідносинах позичальника і позикодавця, а тому такі вимоги виходять за межі правових норм і за своєю сутністю є зловживання повноваженнями службовими особами Фонду гарантування вкладів.… Необхідно також зазначити, що відповідно до статті 389 Цивільного кодексу України гроші, а також цінні папери на пред»явника, що існують в документарній формі, не можуть бути витребувані від добросовісного набувача, а саме такими набувачами є ВКЛАДНИКИ БАНКУ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»....................,,,,10 ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДЕПОЗИТІВ ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО, Як уже зазначалося вище вклад — це » кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти", Таким чином не має ніякого значення саме ПОХОДЖЕННЯ коштів і спосіб, яким вони потрапили на рахунок., чи це кошти готівкові, чи безготівкові, Це є звичайний ДЕПОЗИТ, на який розповсюджуються гарантії, передбачені статтею 26 Закону…
… Таким чином, наведене вище свідчить про незаконні дії Фонду гарантування вкладів щодо не виплати відшкодування коштів за ВКЛАДАМИ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони стали 19.05 2016р, тобто за чотирі дні до введення в банк Тимчасової адміністрації, і саме з ціє дати, за законом,.вони не мають жодного відношення до фінансових компаній і є постраждалими із-за несвоєчасного повернення їм Фондом гарантування вкладів належного їм в межах Закону відшкодування коштів, Для здійсненя виплат відшкодування, на яке вкладники відповідно до чинного законодавства мають права, не було потреби в прийнятті яких би то не було додаткових законів, Продовження їх незаконних митарств, протиправного вимагання від них Фондом різних заяв, нотаріально завірених копій договорів, та інших документів, які є в електронній і паперовій базі ФОНДУ, за своєю сутністю є знущанням над правами людей і над їхньою гідністю.Необхідно зазначити. що враховуючи навіть положенння нового закону 5390, Фонд проявляє бажання розділити вкладників банку на категорії, в залежності від того, в якій редакції був написаний в свій час договір позики, Це є діями від лукавого, Якщо подивитися на нумерацію договорів на відкриття поточного чи карткового рахунку, на оформлення депозиту з любою назвою, на оформлення договорів типу Капітал ( не залежно від того, чи вони оформлялися через так званого повіренного, чи фінансова крмпанія сама виступала в ролі позичальника ), то всі вони мають нумерацію не фінансових компаній, а ну мерацію банку «Михайлівський 980-ххх-ххххххххх, де 980 — це ідентифікація банку, наступні три цифри ідентифікуть відділення, в я кому був укладений договір, і останні 9 цифр ідентифікують власне номер договору. Все це свідчить про те, що залучення коштів здійснювалося за однією і тією ж схемою, відбувалося в приміщення банку і банк їх обраховував ЗА ЄДИНОЮ НУМЕРАЦІЄЮ… Слід також було б більш уважно всім прочитати мету законопроекту 5390 ( в прийнятті якого для проведення виплат не було жодної потреби, окрім других цілей), де сказано, що » Законопроект розроблено з метою забезпечення захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за ПОСЕРЕДНИЦТВОМ БАНКІВ, вирішення питання щодо відшкодування їм коштів, а також запобігання таким зловживанням у майбутньому «, Ключовим виразом тут є ОШУКАНІ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВОМ БАНКІВ, саме за ПОСЕРЕДНИЦТВОМ, А в чому полягає сутність ПОСЕРЕДНИЦТВА?.. ВІдповідно до Академічного тлумачного словника української мови. ПОСЕРЕДНИЦТВО-- це » Сприяння у встановленні або здійсненні ділових контактів, торговельних, дипломатичних та інших. зносин між ким-, чим-небудь. Основною і первісною операцією банків є посередництво в платежах " Отже посередництво мало місце незалежно, хто був відображений сторонами в договорах, а тому права людей єабсолютно ідентичні.......................(зазначити перелік додатків )

Просмотров: 682, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться