Минфин - Курсы валют Украины

Установить
2000qwerty2000
денег нет... но вы держитесь
Зарегистрирован:
13 апреля 2016

Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 09:40
Подписчики (19):
Alkon
Alkon
Киев
uffffff
Наталя Ех
Львов
13563378
Светлана Андриевская
56 лет, Запорожье
43560017
Anatoly Rudenkij
91794742
S H O L
Харьков
192zbw49
192zbw49
YaSvettlana
YaSvettlana
ludmila06
ludmila06
72 года, Днепр
LiliyaM
LiliyaM
messenger
messenger
54 года
kosmos240
kosmos240
LisaFadeeva
Лиза Фадеева
Днепр
все подписчики
денег нет... но вы держитесь
8 ноября 2016, 14:59

письмо волкову

если уж хотите отправить Волкову запрос даю вам редакцию от адвоката так сказать… ценным письмом и обязательно с описью-опись составить правильно и рекомендованным с вручением… Уповноваженій особі
Фонду гарантування вкладів фіз
ичних осіб на ліквідацію
ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
Волкову Олександру Юрійовичу
Иванова Ивана Ивановича
паспортні дані: аа 000 000, виданий… МВ УМВС України в… області.........
РНОКПП: 0000000000000
номер засобу телефонного зв`язку:
(050)000000000000
адреса для листування:
61000, м. Харків,....................
ЗАЯВА
про відшкодування коштів за банківським вкладом
.............2015 року у Харківському відділенні №0 ПАТ «Банк Михайлівський» мною був відкритий банківський рахунок №00000000000 в гривні на підставі укладеного Договору № 000000000 від 0000000000 «Поточний рахунок «Ощадний» та банківський рахунок №000000000000 у доларах США на підставі укладеного Договору № 00000000000000від 000000000«Поточний рахунок «Ощадний» (світлокопії договорїв надаються у якості додатку).
На зазначенних рахунках знаходяться грошові кошти у сумі 000000000грн., які були залишені мною на рахунках після проведення різних банківських операцій з моменту відкриття рахунків, у тому числі після операцій з продажу іноземної валюти за Договором банківського вкладу (депозиту) «Супердохїдний тиждень+»(вільний) №0000000000 від 00000000 (у долларах США) (світлокопія договору надається у якості додатку).
Крім цього, 00000000 року у Харківському відділенні №2 ПАТ «Банк Михайлівський» мною був відкритий картковий рахунок №0000000000 на підставі укладеного Договору № 000000000 від 0000000002016, на якому також знаходяться мої грошові кошти в сумі 000000000 грн.
Вказані суми коштів перебували на зазначених рахунках також і станом на 20.05.2016 року, що підтверджується банківською випискою, тобто до моменту введення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк Михайлівський».
Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 12 липня 2016 року за №124-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд ) прийнято рішення від 12 липня 2016 року за № 1213 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» з 13 липня 2016 року до 12 липня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ірклієнка Юрія Петровича з 13 липня 2016 року до 12 липня 2018 року включно.
Враховуючи, що в Банк була введена тимчасова адміністрація, а згодом розпочата процедура ліквідації, порядок повернення коштів, що знаходяться на моєму Поточному рахунку, регулюється нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі за текстом – Закон) та іншими нормативно-правовими актами, що передбачають порядок виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.
Відповідно до ч.1 ст.26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.
Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа — підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону).
Згідно п. 3 ст. 2 Закону вклад — це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Враховуючи викладене, я є вкладником в розумінні Закону та маю право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду.
В оприлюдненій Фондом на своєму сайті інформації зазначено, що виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІ
ВСЬКИЙ» будуть здійснюватися з 15 липня 2016 року до 26 серпня 2016 р. включно через установи банків-агентів Фонду.
Втім, з 15 липня 2016 року та станом на теперішній час, неодноразово зертаючись до банку – агенту – ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (http://pumb.ua/ua/fgv/) з проханням виплатити гарантовану Фондом суму відшкодування, я отримав інформацію про те, що я не маю права на отримання відшкодування суми, розміщеної на рахунках в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на момент введення тимчасової адміністрації.
Не зважаючи на це, не отримавши ані від Фонду, ані від його Уповноваженої особи жодних належних роз’яснень підстав та причин такої протиправної бездіяльності, станом на момент подання цієї Заяви, я так і не отримав від Фонду ніяких коштів в якості відшкодування коштів за моїм банківським вкладом.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі — Закон), Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.
Згідно ч. 2 ст. 27 Закону та ч.2 Розділу ІІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 серпня 2012 року №14, яке було чинним на момент виникнення спірних правовідносин (далі — Положення), уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі – Перелік ).
Частиною 3 Розділу ІІІ Положення передбачено, що якщо вкладник не отримав свої вклади у межах граничного розміру суми відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду, така сума відшкодування включається до Переліку.
Згідно ч. 2 розділу IV Положення, Фонд складає на підставі Переліку загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі – Загальний Реєстр).
Вбачається необхідним також звернути увагу на положення норми ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02 жовтня 1996 року, згідно яких органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Згідно ст. 20 Закону, звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Судячи з усього, звертаючись до Вас із заявою, необхідно також згадати ще й ст. 21 Закону, відповідно до положення норми якої, подане відповідно до цього Закону звернення повинно бути розглянуте безкоштовно.
В ст. 24 Закону «Про звернення громадян» вст
ановлено, що особи, винні в порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України, а статтею 25 Закону ще й передбачено відшкодування громадянам збитків у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді їхніх скарг.
Як зазначалось вище, мною не отримувалось будь-якого вмотивованого повідомлення від уповноваженої особи Фонду щодо прийнятого рішення відносно мене рішення так само, як і не було включено до реєстру осіб, яким передбачена виплата гарантованої суми коштів за рахунок Фонду.
Крім того, наголошую, що у Фонда є в наявності всі зазначенні у цій зяві документи та договори, що необхідні Фонду для ідентифікації мене, як клієнта банку, та для подальшого включення до Переліку та Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, та/або до переліку рахунків, за якими я матиму право на відшкодування коштів за моїм вкладом за рахунок коштів Фонду.
З метою недопущення безпідставного порушення моїх законних прав, свобод та інтересів порушую перед вами питання розгляду даної заяви.
Під час складання відповіді на нього, прошу посилатись на реквізити документів, що мали значення для вирішення питання виплати мені грошових коштів за рахунок коштів Фонду та/або на ті, що слугували підставою відмови у виплаті.
Окремо зазначаю про недопустимість ненадання мені відповіді на дану заяву, з підстав формальної невідповідності звернень, вимогам, що встановлюються Фондом на власний розсуд.
Мені незручно вбачати у Вашій протиправній бездіяльності щодо невиплати мені гарантованої суми відшкодування ознаки складу злочину, передбаченого ст. 370 КК України, у зв'язку з чим я змушений звернутися до Вас із цією заявою і
ПРОШУ:
Невідкладно включити мене до Переліку та Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, та/або до переліку рахунків, за якими я матиму право на відшкодування коштів за моїм вкладом за рахунок коштів Фонду (в разі, якщо ці дії помилково не були вчинені);
Надати у встановлений чинним законодавством термін вмотивовану відповідь (із посиланням на реквізити відповідних документів), у який термін та через яку банківську установу я буду мати можливість отримати належні мені грошові кошти, що рахуються за моїм поточним банківським рахунком №000000000000, відкритим мною в ПАТ «Банк Михайлівський» відповідно до Договору № 0000000000 від 0000000.2015 «Поточний рахунок «Ощадний» та за моїм картковим рахунком №000000000000, відкритим мною в ПАТ «Банк Михайлівський» відповідно до Договору №000000000 від 00000000.2016, або Договору банківського рахунку, відшкодування якого гарантовано мені відповідно до приписів ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 №4452-VI.
Про рішення, прийняте за результатом розгляду вказаної заяви, прошу повідомити мене шляхом надсилання вмотивованої відповіді засобами поштового зв`язку за адресою вказаною у реквізитах цієї заяви у строк визначений чинним законодавством.
За для розгляду моєї заяви надаю світлокопії документів, згідно додатку.
Додатки:
1. копія паспорту;
2. копія РНОКПП;
3. копія договору банківського вкладу № 000000000000000від 000000000.2016;
4. копія договору банківського рахунку № 0000000000000від 00000000000002015;
5. копія договору банківського рахунку №000000000000від 0000000000000.2016;
всього на 5 (п'яти) аркушах.
____. ____. 2016 року Иванов И И

Просмотров: 771, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться