Про затвердження Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення

Nina Burda Nina Burda
5 июля 2016, 14:17
без оценки
1. Затвердити Порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, що додається.
2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Комментарии (22)

+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:18
#
Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними відповідно до частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з таких підстав:
1) банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;
2) банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;
3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;
4) банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;
5) банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку
іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:18
#
7) банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;
8) банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України;
9) здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.
4. Правочини (у тому числі договори) також є нікчемними з інших підстав, прямо встановлених законами.
+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:19
#
До прийняття рішення про виявлення факту нікчемності правочину (договору) Уповноважена особа Фонду може приймати рішення щодо тимчасового обмеження здійснення неплатоспроможним банком операцій, що можуть призвести до зменшення активів банку, втрати майна, збільшення збитків банку, збільшення витрат Фонду тощо, обов’язково повідомивши про таке рішення Фонд. Зазначене рішення може прийматися в межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації в банку.

5. Перевірка правочинів (договорів) на предмет нікчемності проводиться Комісією у період здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку.
У разі необхідності проведення перевірки протягом процедури ліквідації банку така перевірка повинна бути завершена не пізніше шести місяців з дня початку процедури ліквідації банку. За рішенням виконавчої дирекції Фонду перевірку може бути продовжено, але не більше, ніж на шість місяців.

6. Обов'язково підлягають перевірці правочини (договори), вчинені (укладені) після прийняття постанови Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних та/або запровадження обмежень, які відповідають одному з таких критеріїв:
вчинені (укладені) в порушення обмежень, встановлених Національним банком України;
вчинені (укладені) шляхом перерахування коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб;
вчинені (укладені) на користь третьої особи;
призначенням платежу за якими було надання фінансової допомоги, повернення фінансової допомоги, надання позики, повернен
+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:19
#
Вчинені (укладені) без фактичного внесення/отримання готівкових грошових коштів через касу банку;
вчинені (укладені) без очевидної законної мети або за відсутності очевидного економічного сенсу.
Уповноважена особа Фонду зобов'язана щомісяця звітувати про стан проведення перевірки виконавчій дирекції Фонду.

7. За наслідками проведення перевірки Комісією складаються та подаються на розгляд Уповноваженій особі Фонду пропозиції та висновки, які оформлюються відповідним актом(ами) перевірки.
Акт перевірки повинен містити:
інформацію щодо складу Комісії;
перелік правочинів (у тому числі договорів) щодо кожного правочину (договору), що перевірялися, а саме: номер рахунку/договору, назва операції, наявність/відсутність факту нікчемності, підстава нікчемності (норма закону) (у разі виявлення факту нікчемності), інформація про те, яким чином вчинення (укладення) даного правочину призвело до збільшення витрат Фонду, пов'язаних з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у разі нікчемності правочину на підставі пункту 9 частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»);
інформацію щодо конфлікту інтересів членів Комісії.
Акт(и) перевірки повинен(ні) бути складений(і) не пізніше останнього дня проведення перевірки. Акт підписується всіма членами Комісії.
+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:19
#
У разі виявлення фактів шахрайства та/або інших кримінальних дій працівників банку або інших осіб Уповноважена особа Фонду зобов’язана невідкладно звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

8. Уповноважена особа Фонду протягом двох робочих днів з дня подання відповідного акта перевірки розглядає пропозиції й висновки, викладені у ньому, та у разі згоди з висновками готує та підписує відповідний розпорядчий документ та вчиняє інші необхідні дії.
У розпорядчому документі зазначається інформація про наявність/відсутність обґрунтованих підстав нікчемності правочинів (договорів) та обов’язково додається перелік нікчемних правочинів (договорів) із зазначенням номера рахунку/договору, назви операції, підстави нікчемності (норма закону) щодо кожного правочину (договору).
Про прийняте рішення Уповноважена особа Фонду повідомляє протягом одного робочого дня Фонд, сторони виявленого нікчемного правочину (договору) та у разі потреби – правоохоронні органи.
+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:19
#
У листі сторонам нікчемного правочину (договору) обов'язково зазначаються:
підстава застосування наслідків нікчемності правочину (норма закону);
інформація щодо порядку застосування наслідків нікчемності.

9. Рішення про зняття обмежень на здійснення неплатоспроможним банком операцій за правочином (договором), щодо якого було встановлено нікчемність, приймається Фондом за наслідками здійснення Уповноваженою особою Фонду перевірки документів, пов’язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів), або на підставі рішення суду про визнання правочину (договору) дійсним, яке набрало законної сили.
Прийняте Фондом рішення про зняття обмеження на операції направляється до Уповноваженої особи Фонду не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
+
0
Nina Burda
Nina Burda
5 июля 2016, 14:20
#
1. Правочини (договори) є нікчемними у разі наявності підстав, визначених частиною третьою статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та/або іншими законами, що підтверджується відповідними доказами.
2. Уповноважена особа Фонду зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо відповідних правочинів (договорів), що є нікчемними, з метою приведення фінансового стану банку за зобов’язаннями за ними у первісний стан.

3. Уповноважена особа Фонду протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації вживає заходів щодо витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими правочинами (договорами), вчиняє інші дії щодо застосування наслідків нікчемності, а також щодо відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Директор юридичного департаменту В.В. Новіков
+
0
Efir
Efir
5 июля 2016, 14:22
#
Это про плеяду?
+
0
ljra007
ljra007
5 июля 2016, 14:27
Лариса, Днепропетровск
#
Wtf???
+
0
Ирклиенко-рожкова Ворушилин-гонтарева
Ирклиенко-рожкова Ворушилин-гонтарева
5 июля 2016, 16:35
Киев
#
6. Обов'язково підлягають перевірці правочини (договори), вчинені (укладені) після прийняття постанови Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних та/або запровадження обмежень, які відповідають одному з таких критеріїв:
вчинені (укладені) шляхом перерахування коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб;
Вот это про капиталистов точно понятно куда клонят, состряпали писульку, а теперь осталось только дождаться когда эта писанина наберёт законную силу и всё уже будет решено, вобщим кинули бывших капиталистов ЭТО УЖЕ ПОНЯТНО
+
0
Anonim2665
Anonim2665
5 июля 2016, 16:45
Николаев
#
Я не удивлюсь если этот документ применят задним числом, и Фонд будет оправдываться в законности своих действий и их очень преданный интернет-боец Эфир с заклинивающей пластинкой о «взаимозачет», «явиделденьгинасчету», «ИРоЦке» и прочих, который успел уже порядочно надоесть.
+
0
annnahit1
annnahit1
5 июля 2016, 16:57
#
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 червня 2016 р. за N 863/28993 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
На сьогоднішній день не набрало чинності
+
0
dbatukhtina
dbatukhtina
5 июля 2016, 17:04
#
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0863-16 вот оно. Ну и что?? так это проверка, а не основание для ничтожности. Там же написано подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКЕ тчк.
+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
5 июля 2016, 17:19
Харьков
#
Артем Дышкантюк… Друзі, є важлива інформація яка варта Вашої уваги, отже 26 травня 2016 року виконавча дирекція без обговорення із громадськістю прийняла нормативний акт «Положення про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів) що є нікчемними, а також дій Фонду у разі її виявлення (рішення №8626), зазначений акт зареєстровано у Мінюсті №863/28993 від 15 червня 2016 року). Згідно з даними Єдиного державного реєстру нормативно – правих актів цього акту там ще не має. Таке положення досі і не опубліковано на офіційному сайті Фонду. У всякому випадку я не зміг знайти ці документи.


Декілька моментів:
Перший: Фонд навмисно подовжив тимчасову адміністрацію в банку з 23 червня 2016 року до 22 липня 2016 року включно, чекали реєстрацію в Міністерстві юстиції України цього Положення.
+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
5 июля 2016, 17:19
Харьков
#
Другий: Відповідно до п. 3 цього Положення правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними відповідно до частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з таких підстав здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства — а отже, враховуючи інформацію в ЗМІ та зави працівниками Фонду — скоріш за все саме за цими підставами Фонд може погодити визнання правочині нікчемними! Згідно п. 6 Положення обов'язково підлягають перевірці правочини (договори), вчинені (укладені) після прийняття постанови Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних та/або запровадження обмежень, які відповідають одному з таких критеріїв: зокрема вчинені (укладені) в порушення обмежень, встановлених Національним банком України;
Третє: Пункт 5. Перевірка правочинів (договорів) на предмет нікчемності проводиться Комісією у період здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку, є інші випадки коли перевірку може бути подовжено.
+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
5 июля 2016, 17:19
Харьков
#
Четверте: відповідно до. 8 цього Положення Уповноважена особ повинна скерувати на Вашу адресу лист з повідомлення визнання правочину нічемним (дослівно У листі сторонам нікчемного правочину (договору) обов'язково зазначаються: підстава застосування наслідків нікчемності правочину (норма закону); інформація щодо порядку застосування наслідків нікчемності.) Тобто у змісті листа має бути зазначено конкретну підставу визначену ч 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (а їх там дев’ять), за якими Ваш правочин буде визнано нікчем.
П’яте: Рішення про зняття обмежень на здійснення неплатоспроможним банком операцій за правочином (договором), щодо якого було встановлено нікчемність, приймається Фондом за наслідками здійснення Уповноваженою особою Фонду перевірки документів, пов’язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів), або на підставі рішення суду про визнання правочину (договору) дійсним, яке набрало законної сили. Тобто два випадки коли виплачуються кошти: ЗА РІШЕННЯМ ФОНДУ ТА/АБО НА ПІДСТАВІ РІШЕНЯ СУДУ. Інших випадків цим положенням не передбачено.
+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
5 июля 2016, 17:23
Харьков
#
Артем Дышкантюк Юрист… Друзья, в социальных сетях обсуждается новость рассылки предложения по возврату вкладов в банке «Михайловский». Хочу Вас предостеречь, поскольку имеем опыт с другим банками. Пока не понятно как официально те кто рассылает информацию получили доступ к Ваши электронной почте во всяком случае, рассылка информации мною осуществляется исключительно по Вашему согласию. Хочу отметить, что заключать какие либо – договора и передавать оплату до официальной позиции Фонда – очень опасно. Многие могут воспользоваться ситуацией вокруг банка и обещать без судов решить вопросы. Безусловно выбор за Вами, тем – ни менее не забывайте, что в этом случае Вы вообще можете остаться без денег.
Согласно последней информации, о результатах будет известно после 06 июня, т.к. у Фонда уже истекли сроки подготовки Реестров вкладчиков, в ближайшее время будет принято решение о ликвидации банка, на сайте фонда опубликует официальное сообщение, а после этого можно уже будет с полной уверенностью решать, стоит ли идти в суд или нет.
Спешка тут может только навредить.
Защищайтесь законно!
+
0
Vera Voronina
Vera Voronina
5 июля 2016, 17:48
Ukraine, Kyiv
#
Наверное 6 июля????
+
0
денег нет...  но вы держитесь
денег нет... но вы держитесь
5 июля 2016, 20:32
Харьков
#
Адвокатське бюро «Арсена Маринушкіна»
тел.: +38(093) 610 93 10, +38(095) 448 40 94
такие вот координаты на эл.почте
+
0
Сергей Чекалдин
Сергей Чекалдин
5 июля 2016, 17:54
Киев
#
ВАУ...! Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я… Скажу словами поэта.
Здравая и оптимистичная заметка от 5.07.16 17:23.
+
+22
best15
best15
5 июля 2016, 20:04
#
Доброго вечора, панове! Наскільки я розумію, ФГВФО керується нормативними актами на момент введення ТА, а цей порядок зареєстровано вже після, хіба правомірно на нього посилатись?І ще одне, якщо щось визнавати нікчемним, то це угоди з моменту признання банку проблемним, тобто з кінця 2015 року, адже, виходячи з його умов що-до можливості повернення, він з моменту заключення та під наглядом куратора апріорі створював додаткове навантаження на фонд.
+
+8
Anonim2665
Anonim2665
5 июля 2016, 22:41
Николаев
#
Добрий вечір! Від Фонду можна чекати всього. Я не виключаю застосування цього порядка «заднім» числом, знаючи що за люди стоять у керма фінансової системи, та їх «подвиги» у минулому.
Рожкова, Гонтарєва та Ірклієнко мають дуже «яскраве» минуле та й вони відзначилися вже теж там непогано, тому слід чекати від них всього, що завгодно їм та їх людям.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться