вопрос

lenokru804 lenokru804
24 июля 2013, 7:58
без оценки
Я понимаю, что все напишу, сочтется несерьезным, но все-таки. Взяла кредит на 8 тыс. гривен, прислали карту на 2 тыс. гривен, которую я оформляла у представителя банка. Следом пришла еще одна кредитка, уже на 13 тыс. Я ее не активировала. Уехала к больной маме за Урал, там пробыла почти полгода. Вчера вернулась, в почтовом ящике письмо, что до 24.07.2013 года по кредитному договору 100298608 от 30.09.2012 ( у меня нет этого договора) я должна оплатить 17000 тыс. гривен. В ходе опроса родственников, выяснилось, что карту активировала моя сестра. Как так могло получится и что мне теперь делать. Естественно, такой суммы единоразово погасить у меня нет. Какие выходы из этой ситуации может предложить банк или мне обратится в суд с заявлением, что без подписания договора на такую огромную сумму, без меня лично активировали карту. Подскажите, пожалуйста. Пока, с уважением, Рабочая Елена Витальевна.
Ответ банка
Банк Форвард (Forward Bank)
24 июля 2013, 12:42
Добрый день, уважаемая Елена Витальевна!
Благодарим Вас за обращение и выбор Банка Русский Стандарт в качестве финансового партнера.

Обращаем Ваше внимание, что взаимоотношения между Клиентом и Банком регулируются, в частности, «Условиями предоставления и обслуживания платежных карт ПАО «Банк Русский Стандарт»: www.rsb.ua/f/1/cards/about/usloviya.pdf.
Среди обязанностей Клиента, изложенных в данных Условиях, присутствуют следующие:
«7.5. Застосовувати всі розумні заходи для попередження втрати/крадіжки/вилучення Картки або її несанкціонованого використання. Не передавати Картку і не повідомляти ПІН (в тому числі, змінений Клієнтом згідно з п. 9.8. Умов), а також Коди доступу третій особі, яка не є Держателем Додаткової картки.
7.10. Своєчасно погашати Заборгованість, а саме, здійснювати повернення Кредиту Банку (погашати Основний борг і Понадлімітну заборгованість), сплачувати Банку проценти, нараховані за користування Кредитом, комісійної винагороди, плати і інші платежі згідно з Договором. У випадку виставлення Банком Заключного Рахунку-виписки здійснити погашення Заборгованості в порядку і строки, встановлені відповідними положеннями розділу 4 даних Умов, а при виставленні скорегованого Заключного Рахунку-виписки здійснити погашення Заборгованості в розмірі, визначеному таким скорегованим Заключним Рахунком-випискою. Забезпечити погашення Понадлімітної заборгованості (у випадку її наявності) і сплатити комісійну винагороду згідно з Тарифами.
7.12. Нести фінансову відповідальність за:
7.12.1. всі Операції, здійснені з використанням Картки протягом її Терміну дії та/або до дня повернення Картки в Банк включно;
7.12.2. всі Операції, здійснені з використанням Картки третіми особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Держателя про втрату/крадіжку/вилучення Картки включно, а за Операції, здійснені без Авторизації, — протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком вказаної заяви включно.
7.12.3. Відшкодовувати Банку в безумовному порядку суми, помилково зараховані Банком на Рахунок.
7.24. Держатель повинен дотримуватися наступних правил:
7.24.1 не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, реквізити платіжного засобу, такі як, номер Картки, ПІН, код CVV2, зазначений в Договорі;
7.24.2 не зберігати ПІН разом з Карткою, не записувати його на Картці;
7.24.3 при отриманні коштів через Банкомат, Платіжний термінал переконатись у тому, що на пристрої для видачі готівки, на пристрої, який приймає Картку, та на клавіатурі відсутні будь-які зайві пристрої;
7.24.4 не надавати Картку у користування іншим особам;
7.24.5 при проведенні касиром Операції з використанням Картки тримати її в полі свого зору для контролю дій касира щодо проведення повторних Операцій чи інших несанкціонованих Клієнтом дій;
7.24.6 при телефонному зверненні в Банк, надавати ідентифікаційну інформацію, у порядку визначеному в даних Умовах;
7.24.7 не піддавати Картку дії електромагнітного випромінювання (не тримати її поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео-/аудіотехнікою тощо), впливу високих температур та агресивних середовищ.»

Сообщаем также, что в соответствии с Условиями:
«2.9. Активація здійснюється при зверненні Клієнта в Банк особисто (за умови пред'явлення Клієнтом документа, що засвідчує особу) або по телефону Довідково-інформаційного центру Банку (за умови правильного повідомлення Клієнтом Кодів доступу). Держатель може здійснювати видаткові операції з використанням Картки після 17:15 дня, наступного за днем Активації.
11.2. Банк не несе відповідальності за: будь-які операції з Карткою, здійснені з використанням ПІН або Бар-кодів; дії чи бездіяльність третіх осіб, що призвело до порушення інтересів Клієнта, призвело до несанкціонованого зняття коштів з Рахунку Клієнта; якість Товарів, придбаних за допомогою Картки; проблеми, збої в технічних засобах поза сферою контролю Банку; виникнення конфліктних ситуацій поза сферою контролю Банку.
13.11. Всі спори, що виникають між Сторонами з Договору або у зв'язку з ним, підлягають рішенню в судовому порядку, згідно вимог чинного законодавства України.»

Подписав Договор, Вы согласились с вышеперечисленным условиями. Хотим отметить:
«2.2. Договір укладається одним з наступних способів:
2.2.1 шляхом підписання Клієнтом і Банком двостороннього документа на паперовому носії. У цьому випадку Договір вважається укладеним з дати його підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку;
2.2.2 шляхом акцепту Банком пропозиції (оферти) укласти Договір, що міститься в Заяві Клієнта. У цьому випадку Договір вважається укладеним з дати акцепту Банком Заяви (оферти) Клієнта. Акцептом Банком Заяви (оферти) є дії Банку з відкриття Клієнту Рахунку. Додатково, Банк, на підтвердження факту укладання із Клієнтом Договору, вправі повідомити Клієнта про акцепт телеграмою/листом — повідомленням/SMS-повідомленням/ повідомленням на електронну пошту за адресою/номером телефону/електронною адресою Клієнта, зазначеними в Заяві, або іншими технічними засобами зв'язку. При цьому Договір буде вважатися укладеним з дати акцепту Банком пропозиції (оферти) Клієнта, незалежно від того, чи було передбачене даним пунктом повідомлення та чи було таке повідомлення відправлене Банком, а якщо таке повідомлення було відправлене Банком — та незалежно від того, чи було таке повідомлення отримане Клієнтом, або, з будь-яких причин, було отримане Клієнтом пізніше вказаного в Заяві строку (якщо в Заяві був обумовлений такий строк).»

В сложившейся ситуации рекомендуем Вам обратиться в ближайшее отделение Банка с соответствующим заявлением. Кроме того, Вы можете подать заявление на реструктуризацию кредитной задолженности. С адресами офисов/отделений ПАО «Банк Русский Стандарт» Вы можете ознакомиться на сайте Банка: www.rsb.ua/about/branch/. При обращении в Банк необходимо предъявить паспорт.

Напоминаем также, что:
«5.4 Протягом строку розгляду претензії Клієнта Банк нараховує на суму спірної Операції проценти, плати і комісійні винагороди у випадках і розмірах, визначених Договором (в тому числі Умовами та/або Тарифами), які належать до сплати Клієнтом. Подання Клієнтом претензії по спірній Операції не звільняє Клієнта від сплати Мінімальних платежів згідно з Умовами.»

Комментарии (2)

+
0
lenokru804
lenokru804
25 июля 2013, 6:55
#
Спасибо за ответ! Как я понимаю, мою историю можно решить цивилизованно, а не запугиванием меня с неопознанных телефонов, что ко мне уже едет опергруппа. Я за честное сотрудничество, никогда не отказываюсь платить по счетам. Я знаю, что в России существует практика кредитных каникул. Применимо ли это к моей ситуации?
+
0
ForwardBank
Ответ банка
ForwardBank
25 июля 2013, 9:58
Forward Bank
#
Уважаемая Елена Витальевна!
Не за что. Были рады помочь.
Нет, возможность кредитных каникул не предусмотрена. Но как уже сообщалось ранее, Вы можете написать заявление на реструктуризацию кредитного долга.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться