Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

51210319 51210319
29 сентября 2016, 22:33
без оценки
Вiдповiдно до Рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 липня 2016 року № 124-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято Рiшення № 1213 вiд 12 липня 2016 року «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» та делегування повноважень лiквiдатора банку».

Банк має кредиторiв, вимоги яких будуть задоволенi вiдповiдно до реєстру акцептованих вимог кредиторiв Банку.

За даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом), станом на 31.12.2015 вартiсть чистих активiв – 2902365 тис. грн. власного капiтал становить — 500000 тис. грн., сума зобов’язань – 2477307 тис. грн.

Оцiнка активiв на даний перiод не проведена, лiквiдна маса не сформована, Реєстр кредиторiв в процесi формування. Задоволення вимог кредиторiв здiйснюватиметься за рахунок коштiв, одержаних в результатi лiквiдацiї та реалiзацiї майна банку, в черговостi, що передбачена частиною першою статтi 52 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться