БМ банк незаконно ограничил пополнение для некоторых вкладов

Вадим Кравец Вадим Кравец
28 декабря 2016, 18:32
без оценки
Как известно, после проведения рекапитализации банк улучшил свое положение с ликвидностью и решил понизить ставки по новым депозитам. Также банк решил ограничить возможности вкладчиков по увеличению сумм существующих депозитных договоров, вывесив информацию о соответствующем ограничении на сайте.
К каким депозитным договорам относятся новые ограничения? Законно ли применять новые ограничения ко всем депозитным договорам без исключения?
Например, я оформлял депозит еще в 1-м полугодии 2016, когда условия оформления несколько отличались от существующих условий. В моем договоре депозитного вклада «ЗАЯВА про відкриття депозитного (вкладного) рахунку та розміщення банківського вкладу» (на котором проставлена отметка банка о принятии и которое имеет силу договора) в пункте 5 сказано: «Збільшення суми вкладу: допускається збільшення суми Вкладу протягом строку зберігання коштів за Договором на умовах, що діють на момент укладання Договору. «
Так как на момент заключения договора (в 1-м полугодии 2016) на сайте банка в разделе условий размещения депозитов еще не были опубликованы ограничения ан сумму пополнений, то, согласно положению п.5, я имею законное право пополнять свой вклад без ограничений по сумме в любой рабочий день аж до момента окончания срока действия договора вклада, а не до тех пор, пока банк не вывесит на своем сайте новые условия.
Тот факт, что заявление имеет неоспоримый приоритет над условиями, размещенными в текущий момент на сайте банка, подтверждает п.1.3.2. (Банківський продукт) «ПРАВИЛ ТА УМОВ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «БМ БАНК» в актуальной на сегодняшний день редакции, где сказано следующее:
«….
Заява Клієнта, складена у двох однакових примірниках по одному для кожної зі сторін, із відміткою Банку про прийняття, є документом, що підтверджує укладання Договору про надання банківського продукту.
….»
В связи с изложенным выше считаю отказ банка в пополнении вклада незаконным.
Ответ банка
БМ Банк
29 декабря 2016, 17:04
Шановний, Вадим Кравец!

Право банку змінювати умови за банківськими продуктами зафіксовано в «ПРАВИЛАХ ТА УМОВАХ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ КЛІЄНТІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «БМ БАНК».

Зокрема, у пункті 1.3.3. «Внесення змін до Правил, Умов та Тарифів» Договору зазначено:

«Банк має право вносити зміни до Правил, в т.ч. до Умов та/або Тарифів, а також до розмірів процентних ставок, що нараховуються на залишки коштів на Рахунках, та/або до Операційного часу Банку.
Про внесення змін до Правил, Умов, Тарифів, розмірів процентних ставок, що нараховуються на залишки коштів на Рахунках, Операційного часу Банк повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідних змін на офіційному сайті Банку та у приміщенні Відділення Банку без здійснення персонального повідомлення кожного Клієнта.»

Це право зафіксовано також у п.1.4.1.5. Розділу 1.4. «Права та обов’язки Клієнта та Банку»:
Банк має право «змінювати Правила, в т.ч. Умови та/або Тарифи, а також розміри процентних ставок, що нараховуються на залишки коштів на Рахунках та/або на вклади на вимогу, в порядку, визначеному цими Правилами.»

У п. 1.4.4.8. визначено, що Клієнт зобов’язується «самостійно відслідковувати та знайомитись зі змінами та доповненнями до Тарифів та Правил, про які Банк повідомляє у порядку, визначеному цими Правилами.»

У розділі IV. Правил «УМОВИ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЦИМИ РАХУНКАМИ», у пп. 4.7.2. або 4.10.3. (залежно від виду вкладу) зазначено:

«За даним Договором банківського вкладу допускається збільшення суми Вкладу протягом строку зберігання коштів за Договором. Інформація щодо ліміту суми збільшення Вкладу розміщується в операційних залах відділеннь, а також на сайті банку — www.bmbank.com.ua.»

Комментарии (13)

+
0
gepard76
gepard76
28 декабря 2016, 22:10
Владислав, Харьков
#
Поддерживаю полностью!
+
0
BMBANK
Ответ банка
BMBANK
29 декабря 2016, 17:11
#
Продовження відповіді: Також, якщо вклад був розміщений за допомогою Системи «Клієнт-Банк», у Публічній пропозиції (Оферті) АТ «БМ БАНК» на укладання Договору на дистанційне обслуговування фізичних осіб з використанням програмного комплексу Системи «Клієнт-Банк» (у Додатку 2) також зафіксовано право банку змінювати умови договору:
«1.6. За даним Договором допускається збільшення суми Вкладу протягом строку зберігання коштів за Договором на умовах, що діють на момент здійснення такої операції. Інформація щодо ліміту суми збільшення Вкладу розміщується в операційних залах відділеннь, а також на сайті банку -www.bmbank.com.ua.»
«2.1.3. Банк має право вносити зміни до умов Договору банківського вкладу, повідомивши Клієнта про такі зміни шляхом розміщення відповідних змін на Інтернет-сайті Банку не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до моменту внесення таких змін, без здійснення персонального повідомлення кожного Клієнта.»
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:16
киев
#
Дійсно, згідно п. 1.3.3 Правил, банк має право вносити зміни до Правил, Умов, Тарифів, до розмірів процентних ставок та/або до Операційного часу Банку.
Для з’ясування зв’язку цього положення Правил із порушеним мною питанням вважаю за доцільне проаналізувати окремо перелічені в цьому положенні об’єкти, що підлягають змінюванню.
„Правила” є викладеним на сайті банку документом, що має назву «Правила та умови надання банківських послуг для клієнтів-фізичних осіб в АТ «БМ БАНК». В чинній на момент мого звернення редакції Правил містяться положення щодо обмежень на збільшення суми вкладів лише для вкладів «Преміальний”, «СУПЕР ДОХІДНИЙ ПЛЮС» та «СУПЕР ДОХІДНИЙ VIP», „Чемпіонський”, «Дохідний Строковий». Інформація про обмеження щодо збільшення інших вкладів в Правилах відсутня
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:17
киев
#
Щодо „Умов”, то згідно визначення, наданого в Правилах, „Умови банківських продуктів – (надалі за текстом – «Умови») частина Договору, яка є частиною Публічної пропозиції та містить норми, що регулюють порядок надання Клієнту певної банківської послуги, яку він обрав шляхом подання до Банку відповідної Заяви”.
Отже, Умови – це частина Договору. Що є Договором?
Згідно п.1 Правил, „під терміном Договір комплексного банківського обслуговування (надалі за текстом – Договір), розуміється укладена з Клієнтом Угода, підписана Клієнтом і прийнята та засвідчена підписом уповноваженого працівника Банку, а також Правила з усіма Тарифами та Умовами”.
Отже, Договір складається з Угоди, Правил, Тарифів та знову ж таки — з Умов. В Угоді безпосередньо нічого не сказано про обмеження щодо збільшення сум вкладів. Щодо Правил я з’ясував ситуацію вище. В Тарифах також немає та не може бути обмежень на збільшення сум вкладів, бо Тарифи за свою суттю регулюють інші питання.
Відтепер стає очевидним, що інформація, оприлюднена на сайті банку в розділі „Депозити” не входить до складу Умов, а тому, право банку на обмеження щодо збільшення сум вкладів в Умовах не зафіксовано.
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:17
киев
#
Щодо „Тарифів”, „розмірів процентних ставок”, „Операційного часу Банку”, то відповідні документи або положення не містять інформації відносно обмежень щодо збільшення сум вкладів та не можуть їх містити, оскільки не відповідають за свою суттю порушеному питанню.
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:17
киев
#
Отже, з викладеного вище аналізу випливає, що банк скористався належним йому з п.1.3.3 Правил правом на обмеження щодо збільшення сум ЛИШЕ за вкладами «Преміальний”, «СУПЕР ДОХІДНИЙ ПЛЮС» та «СУПЕР ДОХІДНИЙ VIP», „Чемпіонський”, «Дохідний Строковий», а відмова банку власникам інших вкладів щодо збільшення їх суми є безпідставною.
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:17
киев
#
Також вважаю, що навіть якщо Правилами передбачені обмеження на збільшення сум певного типу вкладів, а власне Заявою на відкриття вкладу (або відповідним окремими Договором) передбачено протилежне, то оскільки, згідно п.1.3.2 Правил, „операції за банківськими продуктами в межах Договору здійснюються Банком у відповідності до Договору про надання банківського продукту...”, то є підстави вважати, що Заява (Договір) мають пріоритет, вищий за Правила, а відповідні положення (пункти) Правил є спірними та підлягають скасуванню в судовому порядку.
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:18
киев
#
Щодо вкладів, розміщених за допомогою Системи «Клієнт-Банк» — Додаток 2 Публічної пропозиції (Оферти) АТ «БМ БАНК» на укладання Договору на дистанційне обслуговування фізичних осіб з використанням програмного комплексу Системи «Клієнт-Банк», визначає лише особливості відкриття вкладів, а не регулює всі права та обов’язки сторін, що виникають під час виконання цих договорів.
Такого висновку можна дійти виходячи з того, що посилання в тексті Оферти на „Додаток 2” зустрічається виключно в розділі 10 („Особливості відкриття вкладів (депозитів) в Системі”.), де зазначено:
„10.1. Розміщення вкладу (депозиту) в Системі здійснюється шляхом укладання між Банком та Клієнтом Договора банківського вкладу на умовах, визначених у Договорі банківського вкладу (Додаток 2) та у порядку, визначеному Даним договором”.
Отже, Додаток 2 Оферти в редакції від 28.09.2016 регулює правовідносини лише за договорами вкладу, укладеними після 28.09.2016. За договорами, укладеними за допомогою Системи «Клієнт-Банк» раніше, правовідносини регулюються попередніми редакціями Оферти.
Зокрема, в Додатку 2 до редакції Оферти від 29.12.2016 сказано наступне: «1.6. За даним Договором допускається збільшення суми Вкладу протягом строку зберігання коштів за Договором на умовах, що діють на момент укладання Договору.”
На момент укладання Договору вкладу (до 28.09.2016) обмежень не було.
+
+15
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:18
киев
#
Щодо п.2.1.3 Додатку 2 Оферти (в усіх редакціях) – там дійсно зазначено, що банк має право вносити зміни до договорів вкладу шляхом розміщення відповідних змін на Інтернет-сайті Банку, але в повідомленні від 26.10.2016 на Інтернет-сайті Банку фактично не було зазначено. що воно є зміною до договорів, навпаки — повідомлення від 26.10.2016 містило посилання нові відсоткові ставки, під які пропонувалося укласти нові договори.
+
+43
Вадим Кравец
Вадим Кравец
30 декабря 2016, 1:18
киев
#
Тому, вважаю, що в будь-якому випадку обмеження банком можливостей вкладників щодо збільшення сум вкладів, розміщених відповідно до раніше укладених договорів, є неправомірним.
+
0
zeevf
zeevf
13 января 2017, 22:01
#
Очередной банк на вылет
+
0
vit555z
vit555z
13 марта 2017, 22:30
Виталий
#
В Укрсоцбанке тоже самовольно изменили условия пополнения. Депозит, открывался «с возможностью пополнения». А сегодня говорят: можно пополнить только 5 тыс один раз за весь срок. То есть, смысл пополнения полностью искаверкан.
Считаю это обманом клиентов. Так как ставка по депозитам «с правом пополнения» была ниже. Для того и открывался такой, что я жертвую частью процентов, а получаю за это право пополнять.
+
+15
vit555z
vit555z
13 марта 2017, 22:30
Виталий
#
В БМ банке, насколько мне известно, хоть не было разных видов вкладов «С пополннием» и «Без» с разными % соответственно. Но все равно, человек мог именно из-за возможности пополнения и выбрал данный банк. А получилась «нечестная конкуренция» в привлечении клиента.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться