Читать также:


Зразок

НАКАЗ


по _______________________________________________
  (найменування підприємства)


від ________________ № ____
(дата і номер наказу)

 

Про проведення щорічної інвентаризації в 20__ році

 

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, а також іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності, 

НАКАЗУЮ:

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на «___»_____________ 20___ року.

2. Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену наказом від «___»  _____________ 20___ року № ___. 

3. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційнної комісії, затвердженої наказом від «___»  _____________ 20___ року № ___.

4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб: 
___________________________; 
                              (посада, П.І.П.)
___________________________; 
                              (посада, П.І.П.)
___________________________;
                              (посада, П.І.П.)
___________________________; 
                              (посада, П.І.П.)
___________________________; 
                              (посада, П.І.П.)
___________________________. 
                              (посада, П.І.П.)

5. Інвентаризацію окремих об’єктів провести в такі терміни: 

5.1. Товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та готовій продукції, а також відвантажених і тих, що перебувають у дорозі, – ____________________ 20___ року; 

5.2. Грошових коштів у касі, цінних паперів, бланків суворої звітності – ____________________ 20___ року; 

5.3. Основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень – ____________________ 20___ року; 

5.4. Розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами – ____________________ 20___ року. 

6. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п'ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор

____________
              (підпис)

_______________________
               (П.І.П.)


 

З наказом ознайомлені:

 
____________________________; 
                              (П.І.П., підпис)
____________________________; 
                              (П.І.П., підпис)
____________________________; 
                              (П.І.П., підпис)
____________________________; 
                              (П.І.П., підпис)
____________________________; 
                              (П.І.П., підпис)
____________________________. 
                              (П.І.П., підпис)

 

 
Реклама