Закон еще никто не отменял!!!

nata1977 nata1977
8 декабря 2013, 12:55
2
Читаю отзывы и в шоке-неужели НИКТО из пострадавших Законов не читает?!

Даю выкопировку с Гражданского Кодекса Украины о Банковском счете:
ГЛАВА 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зарахову¬вати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу
відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
2. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
1. Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визна¬ченій ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.
2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що від¬повідають закону та банківським правилам.

Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
1. На підставі договору банківського рахунка банк вчиняє для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичая¬ми ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка (а не будь-які операції, передбачені договором, чи ті, вчинення яких вимагає клієнт).
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті України [432] «відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, в тому числі номерів рахунків і назв банків, суми податку на додану вар¬тість і кодів бюджетної класифікації, несе особа, яка оформила цей документ і подала його до обслуговуючого банку». Це правило формулює диспозицію норми цивільного права (якщо йдеться про розрахунковий документ, який оформлений від імені юри¬дичної особи, то цьому правилу слід надати також господарсько-правового змісту). Проте на банк при виконанні на вимогу клієнта переказу грошей також покладається низка обов'язків, які б виключали здійснення безпідставного переказу грошей. Це такі обов'язки: 1) прийняти паперові розрахункові документи, які надаються клієнтом особисто, якщо інше не передбачено договором (ч. 22.5 ст. 22 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» [128]); 2) перевірити відповідність номера плат¬ника і його коду та приймати розрахунковий документ тільки в разі їх збігу, а також перевірити повноту, цілісність та достовірність розрахункового документа в порядку, встановленому Національним банком. Обсяг перевірки розрахункового документа, яку здійснюють банки, визначається п. 2.4 і 2.5 названої вище Інструкції. Невиконання банком вимог щодо перевірки розрахункових документів тягне відповідальність банка «за шкоду, заподіяну платникові» (ч. 22.6 ст. 22 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»). З'явились судові рішення, в тому числі і такі, що про¬йшли перевірку у вищих судових інстанціях, якими з банків повністю стягуються суми переказаних грошей у зв'язку з невиконанням банками вимоги про перевірку розрахункових документів та про їх повернення (у разі виявлення невідповідності розрахункових документів встановленим вимогам).
Обов'язок перевірки розрахункового документа в частині номера рахунка та коду (номера) отримувача лежить також на банкові одержувача. При виявленні невід¬повідності банк одержувача має право затримати на строк до двох робочих днів за¬рахування коштів на рахунок одержувача. В іншому випадку банк, що обслуговує одержувача, несе відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу (абзац другий ч. 22.6 ст. 26 названого Закону).

Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахун¬ком клієнта
1. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахун¬ка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
1. Стаття 1073 ЦК передбачає наслідки декількох видів порушень, які може до¬пустити банк при обслуговуванні клієнта на підставі договору банківського рахунка. Таким порушенням перш за все називається несвоєчасне зарахування на рахунок гро¬шових коштів, що надійшли клієнтові. Це порушення тягне обов'язок банку сплатити одержувачеві проценти за весь період прострочення (їх розмір не встановлений, але
слід дійти висновку, що він має визначатись відповідно до ст. 1070 ЦК), а також відшкодувати збитки (без вирахування процентів, про які йшлося вище). Ця відпо¬відальність не виключає сплати банком пені на користь одержувача платежу. Про це див. п. З коментаря до ст. 1068 ЦК.
2. Безпідставне списання банком грошових коштів з рахунка клієнта тягне за собою відповідальність банку в вигляді сплати процентів і відшкодування завданих збитків. Такі ж наслідки тягне і порушення банком розпорядження клієнта про перерахування коштів з його рахунка. Мається на увазі, що помилкове перерахування банком коштів на рахунок іншого, ніж зазначений клієнтом в розрахунковому документі, одержувача тягне обов'язок банку перерахувати грошову суму відповідно до розрахункового до¬кумента. А безпідставно перераховану грошову суму банк має витребувати у особи, на рахунок якої кошти були зараховані

Стаття 1076. Банківська таємниця
1. Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відо¬мостей про клієнта.
Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнімпосадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у ви¬падках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
2. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.
1. Обов'язок банку гарантувати таємницю банківського рахунка, операцій за рахун¬ком і відомостей про клієнта конкретизується в ст. 61 Закону «Про банки і банківську діяльність» [122]. У зв'язку з цим встановлюється, що банки зобов'язані:
1) обмежу¬вати коло осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;
2) організувати спеціальне діловодство з документами, що містять банківську таємницю;
3) застосовувати технічні засоби для забезпечення несанкціонованого доступу до елект¬ронних та інших носіїв інформації; 4) застосовувати застереження щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах з клієнтами (однак невиконання цієї вимоги не є підставою для визнання договору недійсним).
При прийнятті на роботу на посади службовців банку відповідні особи підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці.
2. Розголошення банком відомостей про банківський рахунок, операції за ним, а також відомостей про клієнта є підставою для відповідальності банку у вигляді від¬шкодування шкоди, а також моральної шкоди. Якщо виток інформації, що складає банківську таємницю, став наслідком винних дій органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються цими органами (частина четверта ст. 61
Закону «Про банки і банківську діяльність»). Банківський нагляд розуміється як та¬кий, що здійснюється Національним банком України (ст. 66, 67 названого Закону). Ці положення не виключають відповідальності інших державних органів, які мають право на отримання інформації, що належить до банківської таємниці, за її розголо¬шення. Правовою підставою їх відповідальності є ст. 1166, 1167, 1174, 1176 ЦК.

Так же есть Условия и правила предоставления банковских услуг «Приват Банка» (можно скачать на официальном сайте).

Для физических лиц придепозитном вкладе:
2.2.1.13. Вклад гарантируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц в размере,
определенном действующим законодательством Украины на дату недоступности вклада.
2.2.1.14. Банк обязуется осуществлять обслуживание клиентов в соответствии с действующим
законодательством Украины и Тарифами Банка, действующими на момент совершения
операции.
2.2.1.15. При получении информации о несанкционированном списании денежных средств с
депозитного счета (в том числе при помощи SMS информирования от Банка) Клиент обязуется
немедленно сообщать об этом в Банк. При наступлении вышеуказанных случаев необходимо
обратиться в отделение Банка, в котором оформлен вклад или позвонить по телефону по
номеру 0 800 500 003 (круглосуточно. Бесплатно по Украине), 380 562 390 000 (для звонков из-за границы), 390 000 (для звонков в г. Днепропетровске)

2.9.2.12. Банк обязуется:
2.9.2.12.3. Обеспечивать сохранность средств КЛИЕНТА.
2.9.2.12.5. Хранить тайну операций по счету (счетам) Клиента. Без согласия Клиента сведения
третьим лицам по вопросам осуществления операций по счету (счетам) могут быть
предоставлены только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины

2.9.2.13. КЛИЕНТ имеет право
2.9.2.13.3. Требовать своевременного и полного осуществления расчетов и других
обусловленных этим Договором услуг

ВСЕ ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШИ ШАНСЫ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ВО МНОГО РАЗ!!!

Как говориться, как Вылодку назовете-так она и поплывет! Не о краже денег нужно подавать заявления в банк, суд, НацБанк, а о НЕ СОБЛЮДЕНИИ ДОГОВОРА И НАРУШЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА!!!

А это уже совсем другая песня!

P.S. Сама попала в подобную ситуацию -исчезли деньги на счету через 2 минуты после пополения. Деньги сняты в другом городе…
О результате ответа Приват Банка сообщу обязательно!

Комментарии (5)

+
0
privat393
privat393
8 декабря 2013, 15:07
альоша
#
Да все правильно
+
0
PrivatBankQM
Ответ банка
PrivatBankQM
8 декабря 2013, 15:47
ПриватБанк
#
Nata1977, добрый день!
Нам очень жаль, что Вы столкнулись с подобной ситуацией.
Для детального рассмотрения Вашего вопроса вышлите пожалуйста письмо на адрес электронной почты web-hotmail@privatbank.ua, ссылаясь на это сообщение, указав номер Вашей карты, по которой произошло снятие, дату, сумму и Ваш контактный телефон для обратной связи. Мы проверим информацию и предоставим Вам развёрнутый ответ.
С уважением, Александра. ПриватБанк
+
0
privat393
privat393
8 декабря 2013, 15:55
альоша
#
Ухти
+
0
sanch ☺
sanch ☺
8 декабря 2013, 22:42
琚 灏
#
>>>nata1977
Вы считаете, что все клиенты банка являются юридически подкованными?
+
0
klientPB
klientPB
9 декабря 2013, 10:36
#
Скорее совсем наоборот.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться