okhrimenko
Александр Охрименко Александр Охрименко
Зарегистрирован:
16 февраля 2010

Последний раз был на сайте:
19 ноября 2017 в 20:49
Подписчики (1513):
80788355
Evgeny Taina
Питсбург, Канзас, Соединенные Штаты Америки
85843697
Zdorov'ya i dovgolittya
nic
nic
43215749
Nikola Kuchnir
60 лет, Гайсин
valval88
валерий крючков
Duna
Татьяна Балковая
Одесса
07366983
07366983
imperium60
imperium60
sikavika
Markо Marko
rafik2422
rafik2422
09604372
Сергій Пітік
45 лет
Roman7799
Roman7799
все подписчики
Александр Охрименко — Александр Охрименко  RSS блога
экономист
6 апреля 2013, 14:59

Мой вклад в украинскую науку

Время от времени, народ любить затеять дискуссию о ученых, науке и, вообще, о том, что такое наука. Но, так как, мало кто знает, что такое настоящая наука, они просто не понимают, что такое наука в Украине и не только в Украине и, поэтому, часто пишут смешные вещи.

Для любознательных и не очень. Это моя научная статья, напечатанная в журнале Экономика Крыма  №15, 2005 года. Эта статья написано, в соответствии со всеми требованиям ВАКа (тогда он еще был) по содержанию, структуре и изложению материала. И имеет, как положено настоящей научной статье,  положительные рецензии двух докторов экономических наук, которые рекомендовали мою статью к печати, как имеющую научную ценность.

 

 

УДК 336.295.325.5                                                                       О.А. Охріменко к.е.н.

 

ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ

 

Процес змін на фондовому ринку відбувається перманентно, як у часі, так і в просторі. Система, яка функціонує в рамках фондового ринку, не є статичною, вона постійно знаходиться у розвитку. Динамічність розвитку фондового ринку визначає механізм його функціонування та трансформації. Фондовий ринок будь-якої країни завжди виступає як барометр суспільного виробництва. Цей ринок дуже чутливо і швидко реагує на всі зміни у виробництві, торгівлі й кон'юнктурі ринку. Існує певна закономірність: курси цінних паперів завжди падають напередодні і, звичайно, під час економічної кризи. В той же час фондовий ринок є вищою формою розвитку товарно-грошових відносин.

При гармонійно розвиненій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів інвесторів, емітентів, посередників, ринок цінних паперів є могутнім прискорювачем економічного розвитку країни. Функціонування ринку облігацій знаходиться під впливом змін ситуації на фондовому ринку. На окремих етапах розвитку фондового ринку ринок облігацій виступає головною рушійною силою розвитку ринку цінних паперів. Іноді, динаміка розвитку ринку облігацій визначається розвитком інших сегментів фондового ринку або ринку в цілому. Місце та роль ринку облігацій у системі фондового ринку знаходиться під впливом змін усіх факторів ринку, і це відображається в динаміці ринку облігацій.

Досліджуючи економічну сутність фондового ринку, українські вчені відзначають його

найбільш характерні функції:

 акумуляція (абсорбція) коштів населення та підприємств;

 залучення великої кількості фізичних та юридичних осіб до процесу інвестування;

 концентрація коштів у секторах економіки, які мають пріоритетний характер;

 збільшення частки капітальних вкладень;

 залучення вітчизняного та іноземного капіталу для розширеного виробництва;

 оптимізація галузевої, виробничої та регіональної структури (міграція капіталу, перелив капіталу, вирівнювання норми прибутку);

 збалансування попиту й пропозиції на ринку капіталів;

 узгодження майнових державних, інституціональних та індивідуальних інтересів;

 стимулювання розвитку ринку за рахунок появи нових фінансових інститутів;

 створення конкуренції у фінансовій системі;

 економія суспільних витрат обігу грошей;

 сприяння реалізації науково-технічних досягнень;

 сприяння збільшенню ефективності управління економікою;

 створення умов для інтеграції у світову економічну систему [1, с.11-12; 2, с. 13].

За допомогою функціонального аналізу вчені намагаються дати оцінку системі фондового ринку, та розкрити механізми його функціонування. Російські вчені також приділяють значну увагу розкриттю функціональної залежності ринку цінних паперів. Зокрема, російський вчений А.Н. Буренін, аналізуючи функції ринку цінних паперів, стверджує, що „… перша функція фондового ринку полягає у мобілізації коштів вкладників для цілей організації та розширення масштабів господарської діяльності. Друга функція – інформаційна...” [3, с. 12]. Інший російський вчений Я.М. Миркін наголошує: „ Функції ринку цінних паперів зводяться до наступного:

 перерозподіл грошових ресурсів на цілі інвестування;

 перерозподіл („купівля-продаж”) фінансових ризиків;

розкриття та перерозподіл інформації про фінансові ризики, доходність та ліквідність, впливаючи на інвестиційне рішення;

 індикація стану економіки та її економічного сектору;

визначення курсів цінних паперів (ціноутворення на фондовому ринку)” [4, с. 10-11]. Доповнюючи висновки своїх колег, М.Ю. Маковецький до основних функцій ринку цінних паперів відносить:  комерційну,  цінову, інформаційну та регулятивну, а також окремо розглядає специфічні функції,  зокрема, акумулятивну, страхову, трансформаційну та інноваційну [5, с. 116-118].

Доповнюючи один одного, вище згадані вчені окреслили фактично усі основні функції ринку цінних паперів. В той же час слід зазначити, що їх увага зосереджена на фондовому ринку в цілому, без достатньої деталізації функціональної структури окремих секторів фондового ринку. Цілком зрозуміло, що кожний із секторів фондового ринку, в тому числі і ринок облігацій, має ряд особливостей, що впливає на формування функціонального середовища ринку.

З метою дослідження ринку облігацій як системи необхідно проаналізувати та виявити функції, що притаманні цьому ринку, враховуючи дослідження вчених щодо функціональної системи фондового ринку в цілому. Дослідження базується на науково-практичній базі сучасного українського ринку облігацій, яка описана в науковій та нормативно-методичній літературі, а також висвітлена в працях публіцистичного та прикладного характеру. В основі аналізу полягає аналітичний метод з використанням понятійного апарату простої та діалектичної логіки.

Функції, які притаманні ринку цінних паперів діють і на ринку облігацій, хоча з деякими уточненнями. Діючий механізм ринку облігацій дає можливість акумулювати кошти багатьох інвесторів із різних країн світу і тим самим забезпечувати оптимальне узгодження конкурентного середовища. Покупцями облігацій можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. При цьому облігації на відміну від банківських кредитів дають змогу залучати кошти у великої кількості інвесторів, а не лише у одного інвестора — банка. Ринок облігацій суттєво впливає на процеси, які відбуваються на ринку капіталів. За рахунок операцій на ринку облігацій відбувається і процес перерозподілу капіталів між галузями та секторами економіки. Але при цьому слід зазначити, що ринок облігацій стоїть осторонь зміни власності в процесі перерозподілу статутних капіталів підприємств. Отже, слід мати на увазі, що коли розглядається функція ринку облігацій щодо перерозподілу капіталів, то мається на увазі лише борговий капітал, який є частиною всього капіталу суб’єктів господарювання.  

Ринок облігацій має великі переваги, на відміну від інших інструментів фондового ринку, щодо концентрації капіталу в пріоритетних галузях економіки. За рахунок мобільності руху капіталу ринок облігацій забезпечує оптимальне перегрупування коштів між галузями економіки. Механізм ринку облігацій забезпечує оптимальне перегрупування коштів між державними (муніципальними) органами влади, вітчизняними, зарубіжними юридичними та фізичними особами. Ринок облігацій має переваги у процесі перегрупування коштів між державними та приватними структурами за рахунок більшої мобільності та оптимізації грошових потоків і відсутності необхідності узгоджувати проблеми перерозподілу власності.

Суттєве значення відіграє ринок облігацій у процесі впровадження нових технологій. Його механізми дозволяють акумулювати значні кошти, необхідні для впровадження в практику нових науково-технічних розробок та винаходів. Також перевагою ринку облігацій є можливість забезпечити оптимальне перегрупування коштів між пріоритетними та традиційними галузями економіки країни за якнайменший час. За допомогою ринку облігацій є змога за оптимальній період часу залучати кошти як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Він також, у більшості випадків, має перевагу щодо виходу на зарубіжні інвестиційні ринки на відміну від інших інструментів фондового ринку. Для зарубіжних інвесторів купівля облігацій є більш прогнозований інвестиційний процес, аніж купівля акцій, особливо, якщо це стосується фондових ринків країн, що розвиваються.

Інформаційне значення ринку облігацій полягає в тому, що ринкова вартість облігацій є індикатором фінансового стану ринку. Хоча слід зауважити, що на відміну від акцій, динаміка ринкової вартості облігацій відображає у більшій мірі тимчасові ситуаційні зміни. Якщо вартість акцій відображає зміни у вартості майна в часі, то ціна облігацій відображає лише вартість боргу у часі і не залежить від оцінки вартості майна емітента. Динаміка ринкової вартості облігацій є ефективним індикатором для прийняття зважених інвестиційних рішень як приватними інвесторами, так і органами державного регулювання. Зокрема, курсова вартість державних облігацій є одним із головних фінансових індикаторів ринку розвинутих країн світу. Функція перегрупування ризиків через систему облігацій проявляється у механізмі урегулювання лише фінансових ризиків, які пов’язані з вартістю грошей. В той же час ринок облігацій не дає можливості перегруповувати ризики майнового характеру, які стосуються власності на нерухоме та рухоме майно. Ринок облігацій може забезпечити страхування лише фінансових ризиків, а не ризиків майнового права.

Регулятивна функція ринку облігацій включає в себе процес регулювання грошовими потоками між суб’єктами господарювання та бюджетними структурами. Система державних (муніципальних) облігацій забезпечує дієвий механізм регулювання грошових потоків між державними структурами та інвесторами. Ринок корпоративних облігацій виконує регулюючу функцію в межах усього фінансового ринку країни. Але регулююча функція ринку облігацій має обмеження, що стосуються сфери функціонування цього ринку.

Виходячи із вищевикладеного, ми вважаємо, що ринок облігацій характеризується наступними

функціями:

 акумулювання коштів юридичних та фізичних осіб;

 залучення коштів серед великої кількості вітчизняних та зарубіжних інвесторів;

 перерозподіл коштів між галузями економіки;

 концентрація коштів в пріоритетних галузях економіки;

 забезпечення фінансування науково-технічного прогресу;

 оптимізація попиту та пропозиції на кошти, що обертаються на фінансовому ринку;

 створення конкурентного середовища на фінансовому ринку;

 створення нових фінансових інструментів;

 інтеграція між внутрішнім та зовнішнім фінансовим ринком;

 індикативний вплив — стан фінансового ринку в цілому;

 інформаційне відображення динаміки фінансового ринку;

 регулювання грошових потоків на галузевому та державному рівні;

 перерозподіл фінансових ризиків між суб’єктами господарювання та бюджетними структурами;

 страхування фінансових ризиків від непередбаченого негативного руху коштів.

Ці функції розкривають економічну сутність сучасного ринку облігацій, дають можливість усвідомити сутність процеси, що відбуваються на ринку, та є основою для розробки практичних рекомендацій щодо регулювання ринку облігацій України. З метою розширення та поглиблення дослідження в цьому напрямку вважаємо за необхідне розглянути процеси протиріччя між функціями ринку облігацій і ринку акцій та інших сегментів фондового ринку. Дослідження такого характеру нададуть можливість розкрити взаємовідносини між різними сегментами фондового ринку та оцінити сучасні тенденції, які гальмують розвиток ринку цінних паперів на Україні.

Література

1.Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К.:

КНЕУ, 1999. — 332 с.

2. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривовязюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. –

Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 74 с.

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.- М.: Издательство:

Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова cерия: Теория и практика

финансового рынка дата выхода, 2002. – 276 с.

4.Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: Финансовая академия при

Правительстве РФ, 2002. – С. 10-11.

5.Маковецкий М.Ю. Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг: механизм функционирования,

современное состояние, перспективы развития. — М. АН. 2004. – 650 с.

УДК__\

 

 

 

Просмотров: 2187, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (150)

+
0
OSY
OSY
6 апреля 2013, 15:48
Виталик, Киев
#
Ну что могу сказать. Статья интересная и хорошо написана!!! Главное что бы была польза Вам от нее или применение для других!!! Научных успехов могу пожелать на будущие!!!
+
+13
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 15:52
хэх, ф
#
Ну и что? что этим хотели сказать??? всем магистрам для получения диплома по требованию вака необходимо напечатать свою статью… и что?
+
+6
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 15:53
хэх, ф
#
В ссср жил каждый 4 ученый в мире, что это дало народу ссср? народ ссср самый богатый, свободный, наделенный самыми широкими правами в мире был???? что это дало стране? она сейчас есть??? или нету???
+
+10
Alex1980
Alex1980
8 апреля 2013, 8:34
#
Евгений, ученые создают прогресс. А страной управляют управленцы и политики, качество которыми воспользовались наши противники в холодной войне, свалив ее из нутри. А ученые делали так что мы не сгорели в ядерном угаре сразу следом за Хиросимой. Так что большое им спасибо!
+
+54
ballistic
ballistic
6 апреля 2013, 16:04
#
Александр, объясните мне, неучёННому, какую реальную ценность имеет вышеизложенное произведение?
+
+4
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 16:41
хэх, ф
#
Такую же ценность как 25% ученых мира живущих в ссср, имели для загибающейся экономики и науки ссср, и для общества которое пардон туалетной бумаги и бытовой техники людской не видело…
+
0
stochastic
stochastic
6 апреля 2013, 16:56
Київ
#
Я так понимаю, текст решает проблему необходимости определённого количества публикаций в год.
+
+19
Александр Охрименко
Александр Охрименко
6 апреля 2013, 20:37
Киев
#
Это пример, что такое наука. Потому, что часто о науке и вообще о ученных имеют преставление по фильмам, где все неправда. Наука это довольно так бюрократический процесс, где все сводится к бесконечному обсуждения повторяющихся научных терминов и понятий. Эта статья, классический пример науки. Никогда ВАК не засчитает не одну мою статью, которую я тут пишут, так как это не отвечает требованиям ВАКа и соответственно не может явятся научной работой, даже, если практические рекомендации по реформе экономике или анализ данных
+
0
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 22:30
хэх, ф
#
6 апреля 2013, 20:37
Киев
#

***

плюсую
а что мешает обществу не засчитать ВАК как организацию достойную для трат денег общества? давайте проведем референдум о роспуске ВАКа!!! заодно снимется напряжение по поводу ожидания летнего референдума…
+
+8
vitpobeda
vitpobeda
6 апреля 2013, 22:45
Виталий, Киев
#
Общество должно решать те вопросы в которых оно разбирается… Научные вопросы должны решать специалисты… Если говорить о начальстве то… в этом смысле экономия денег уже есть так как ВАК присоединили к Министерству Образования… А все экспертные советы во всех науках, которые изучают и утверждают диссертации, работают на общественных началах… без оплаты… Если всё будут решать на референдумах, то скоро мы окажемся в каменном веке… в пещерах… потому что большинство людей думает только о деньгах…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 22:56
хэх, ф
#
Общество разбирается в своем кошельке и не намерено захребетников содержать...(вак)
еще пусть скажут спасибо если не посадят за не целевое использование средств народных…

уточню

потому что большинство людей( В ВАК-е) думает только о деньгах…
+
+15
stochastic
stochastic
6 апреля 2013, 16:54
Київ
#
Реферат и наукообразный текст к науке имеет минимальное отношение.
+
+13
tyutyun
tyutyun
6 апреля 2013, 17:28
#
Александр, вы различаете науку от наукообразия? То, что вы привели в качестве примера звычайный описательный чёс, а не наука, сорри…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 17:49
хэх, ф
#
Ужос… а денежки то плавно перетекают с сектора реального производства(из кармана слесаря токаря) в карман чёсов…
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
6 апреля 2013, 20:38
Киев
#
Это и есть наука с точки зрения ВАКа, все остальное, что пишут в СМИ это и есть чес…
+
+13
tyutyun
tyutyun
6 апреля 2013, 21:18
#
Науку от чёса отличает научная новизна. Где она в этой статье?
+
0
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 22:39
хэх, ф
#
А есть ЧТО ТО новое под солнцем? серьёзно?
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 8:40
Киев
#
Как раз новизна,, есть с точки зрения ВАКа. Впервые в науке было проведен критический анализ функций рынка облигаций и представлен более уточненный набор функций рынка облигаций с учетом современного этапа развития этого рынка
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 10:49
хэх, ф
#
С точки зрения вак… а… а с точки зрения философов все новое хорошо забытое старое…
+
+3
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 14:58
Киев
#
ВАК философию уважает, но любит больше себя и его требования считаются более правильными…
+
+6
OLdPlane
OLdPlane
6 апреля 2013, 20:18
Юрий, Днепропетровск
#
Браво, Александр!
Вы великолепно продемонстрировали, что наука такое же ремесло как и ваяние горшков. Весьма самокритично, зауважал.
+
+9
Александр Охрименко
Александр Охрименко
6 апреля 2013, 20:39
Киев
#
Это еще пример, для тех, кто хочет занимать наукой или делать научные открытия. Будьте готовы к такому…
+
+13
tyutyun
tyutyun
6 апреля 2013, 21:19
#
Вам повезло, что ВАК украинский, а не советский (((
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 8:41
Киев
#
Как раз мою диссертация была защищена еще при советском ВАКе. У меня даже диплом из гербом не существующей страны
+
+3
tyutyun
tyutyun
7 апреля 2013, 9:31
#
Можно скан в студию?
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 10:49
хэх, ф
#
А фото? ведь проще фотографию
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 13:30
хэх, ф
#
Почему?
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 14:59
Киев
#
Какие Вы смешные. Будет время сделаю скан, я никогда этого не делал. Что там интересного
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 15:08
Виталий, Киев
#
Защитить в советское время кандидатскую диссертацию было не труднее чем сейчас… Тогда можно было защищаться по одной работе, а теперь нужно 5 работ, причем одно из них либо в иностранном журнале, либо в нашем, но входящем в международный рейтинг… И не забывайте что защищается кандидатская диссертация только с научным руководителем… так и сейчас и так было в Советском Союзе…Я уже говорил, что нечестности в науке много, но это не значит что все жулики….я говорю не о депутатах а об обычных людях… Наука не дает большой прибыли поэтому идут в нее как правило не карьеристы а люди, рожденные для науки…
+
+11
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 15:10
Киев
#
Попробуйте… Покажите класс…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 19:46
Виталий, Киев
#
Александр!… Если Вы прочитали все мои комментарии, то я как раз Вас поддерживаю… А позволил себе сравнить советское и наше время, потому что те, кто от Вас требовал копию диплома, намекали, что в советское время было трудно получить диплом, а в наше время мол легко… и на этом основании Вам не верили… Я показал, что они ошибаются, хотя конечно все относительно… А класс я проявляю в другом… У меня 4 человека защитилось еще по старым правилам (3 работы), которое было еще полгода назад… и у меня сейчас много еще аспирантов для которых уже нужно 5 работ… Так что я ни в коем случае не оценивал Ваш диплом, а просто людям на форуме, которые.не понимают в этом, хотел пояснить ситуацию…
+
+9
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 21:43
Киев
#
В СССР было сложнее защититься. Главное не даже не статьи. В СССР было такое страшное слово «разнорядка». И если, по разнорядке было запланировано, что в Киеве может за год защитить по экономике 3 диссертации, то значит, защищали только 3 и не больше, даже, если ты был гением… Тут уже никакие статьи не помогали
+
0
Evgenyi
Evgenyi
8 апреля 2013, 7:10
хэх, ф
#
1992 год, диплом украинской республики!
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 10:54
Киев
#
ВАК еще был СССР… Защита была в 1991 году…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 15:15
хэх, ф
#
Идут в нее как правило не карьеристы а люди, рожденные для науки…

как правило больше ни на что иное(зарабатывание денег0 НЕ способные… и все этим сказано…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 19:35
Виталий, Киев
#
Каждый человек приходит на эту землю со своими талантами… я уважаю все специальности, но горжусь что за всю свою жизнь не дал ни один раз взятки… и не взял… Каждому своё!!! Каждый должен выбирать — честно прожить жизнь или всех обманывать ради того чтобы жена могла похвастаться что муж имеет много денег…
+
+5
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 22:45
хэх, ф
#
А президенту быть проффесором и писателем не стыдно? ну просто дурдом! рядовому приказано быть гением, а генералу идиотом!
продавец в магазин требования и Во. желательно не одно и знания англ, нем, француз и стресоустойчивость и т.д и т.п и возраст и внешность… а проффесорами могут быть и янукович и слюсарчук(доктор пи) и сам черт лысый… точно так же топ менеджмент да хоть пту-шник гопник а менеджеру(продавцу) не дай Бог в/о не будет… желтый дом…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 22:48
хэх, ф
#
Tpr
6 апреля 2013, 21:25
#

Доктор, расскажи, для чего тебе
Нужен этот маскарад.
На спине от пота задубел
Накрахмаленный халат,

А под ним татуированный
В зоне колотый орёл,
Да глядит двуглавый вороном
И не каркает — орёт.

Припев:
Чую, чую головного мозга корой, что-то здесь не так, члены Политбюро крестятся в церквях,
Ездят в Мекку на хадж, а Бога не смутил их партийный стаж.
Говорят, где-то раскопали кости царя, да, от стыда у умных психов щёки горят!
И мне на ЭКГ сказал последний дурак: «Что-то здесь не так, что-то здесь не так, что-то здесь не так, не так...»

Доктор, подымим вместе перед сном,
Сон хороший у больных.
Говорят, что здесь сумасшедший дом,
Но ты-то знаешь, кто здесь псих…
+
+3
vitpobeda
vitpobeda
6 апреля 2013, 22:51
Виталий, Киев
#
Человек, живущий на Украине всегда будет делать ошибки и в русском, и в украинском языках… это наследие прошлого… Не зря ведь во всех журналах есть корректоры и редакторы… А письма на форумах пишутся в паузах от основной работы и поэтому отдельные ошибки могут быть… это допустимо…
+
+11
Дмитрий Светлый
Дмитрий Светлый
6 апреля 2013, 23:03
Одесса
#
У меня тоже по русс. язу в школе всегда была «2». и что? Языки — не мой конек.
Мне проще было заплатить деньги за проверку и не заморачиваться на этом.
А вот эта предвзятость которую Вы выплиснули — так вот это действительно одна из граней нашей науки, когда по содержанию научная статья пусть и гавно, но зато чтобы по форме все было правильно — запятые правильно расставлены, слова правильно подобраны и т.д. Вот такое вот и печатают и никто такое не читает.
+
+17
gricyk5
gricyk5
7 апреля 2013, 1:41
#
… и Вы ничего не поняли… печалька.
+
+9
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 8:50
Киев
#
Лично для tpr
Я понимаю, что Вы к науке никакого отношения не имеете и действительно судите об этом по фильмам. Наверное поэтому, Вы просто не поняли, научного текста, Бывает. Поэтому и начали заниматься словоблудием. Я не кандидат филлогических наук, а экономичеких и пишу, как считаю нужны. И не нужно орфографию считать самой важной вещью. Слова со временем меняются и это сами знаете…
Я понимаю что к.т.н это дейтвительно чисто оргфографическое понятие. Очень часто я встречал Учччных который очень хорошо писали правильные слова. Беда в том, что никто их не читал и не знал. Так как они были именно УЧЧЧенными. которые почему то думали или им кто-то сказал, что главное, чтобы ошибок не было
+
+19
vitpobeda
vitpobeda
6 апреля 2013, 21:39
Виталий, Киев
#
Я хочу сказать вот что в ответ критикам Александра, которые никогда не занимались наукой, а критикуют… Научные результаты — это сложный процесс… как поиск золотых частицу в песке… остается со временем не так много… но какая бы хорошая работа ни была, заранее в данный момент времени нельзя сказать найдет ли она применения или нет… Более того, самые сильные работы часто находят применения через много-много лет, на то они и сильные… потому что применение результатов… даже настоящих не входит в первоочередные задачи автора… а часто даже той науки, которой он занимается…
Например, наиболее сильные применения математических результатов принадлежат не математикам, а физикам и программистам, которые чудесно в этом ориентируются, но их мозг не приспособлен к математическим открытиям.
Если говорить поближе к тематике данной статьи, то вот второй пример — посмотрите на лауреатов Нобелевской премии по экономике… им присуждают премии через 20-40 лет после публикации статьей… Почему? Да потому что для приложений нужно время… и к тому же массовое осознание этих результатов.
Кроме того, иногда использование результата проходит целую цепь последовательных маленьких использований… первая статья используется одним автором… потом используется еще одним уже в новой статье… и так далее… иногда это многолетний труд многих исследователей…

Конечно, со временем появилось много жуликов во всех областях человеческой деятельности… и в науке тоже… Но в науке есть два типа жульничества… Первое это осознанное, когда человек знает что он жульничает, а второе это неосознанное, когда человек искренне считает, что он занимается настоящей наукой… второй случай это даже не жульничество а слабость… Но слабые специалисты есть везде… не всем же быть сильными… Потом всё в нашем мире относительно… Есть пример (например венгра Бойяи), когда всего одна работа сыграла значительно более важную роль в истории, чем работы нескольких академиков И это не беда!!!
Что главное в науке? Главное это быть честным в первую очередь по отношение к себе… И тогда человек со временем достигнет максимум своих возможностей… Ну а наука в целом именно и выигрывает от наличия многих ученых… с разным мышлением… разного уровня… Потому что это разный тип интуиции, которая в науке играет гораздо большую роль чем рациональное мышление…
В сумме со временем это перемелется… просеится… обобщится… В этом и состоит суть прогресса человечества…
+
0
stochastic
stochastic
7 апреля 2013, 19:36
Київ
#
А вас не смущает, что лауреаты нобелевских премий по экономике почти все математики?
+
0
vitpobeda
vitpobeda
8 апреля 2013, 20:40
Виталий, Киев
#
Меня не смущает, потому что я и сам математик… Но мне хочется защищать здесь все науки, хотя наверное это неправильно… Но это очень сложный вопрос…
+
0
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 21:04
Київ
#
А разгадка одна. Дело в низком КПД от экономистов, не хотящих в принципе дружить с математикой, а особенно в этой стране (пальцами уж тыкать не буду, хватит пока). И стоит туда хоть немного пристроить чего-то из более-менее хардкорного (типа случайных процессов с фильтрацией), и уже нобелевка.

Но у нас всё не так. Люди обеспокоены написанием талмудов и трактатов. Хотя и горды этим лишь единицы) ) )
+
+17
tpr
tpr
6 апреля 2013, 21:46
#
Если это мне — не могу согласиться с «которые никогда не занимались наукой». Публикация старой статьи здесь с последующим комментированием в таком духе — это отчаяние. «Ну хоть кто-то, поверьте, что я экономист...» Выглядит именно так. Хотя vitpobeda во многом прав.
+
0
vitpobeda
vitpobeda
6 апреля 2013, 22:14
Виталий, Киев
#
Первая моя фраза (на которую Вы ссылаетесь) не относилась ни к Вам ни к кому то конкретно… Она носит чисто эмоциональный характер… Я просто быстро прочитал предыдущие комментарии и у меня сложилось впечатление что есть люди которым все равно что критиковать… лишь бы критиковать… Это общее впечатление…

Что касается этой статьи Александра, то я не думаю что это отчаяние… Это уже чистая психология… Просто человек, который пишет много статьей в инете… настолько этим увлекается, что ему уже трудно остановиться… и он ищет новые и новые темы… иногда важные… а иногда возможно и не очень… Но так устроен человек, что когда на многие его статьи много откликов, то ему уже кажется всё более важным… Я не лично об Александре… А вообще…

Если же говорить об Александре,
то возможно это и самозащита (осознанная или подсознательная). Несколько раз ему задавали вопрос о его статьях, причем задавался этот вопрос с некоторым недоверием… Но в любом случае писать статьи, провоцируя обсуждения, более интересно чем замкнуться внутри своей семьи, только радуясь успехами близких тебе людей…

Безусловно Вы, как и любой человек, имеете право анализировать по своему данную статью…
А я хотел бы в заключение сказать вот о чем… Александра часто обвиняют, что он пишет статьи зха деньги… Это смешно… Потому что во-первых, на этих форумах число читателей не так уж много… а во-вторых (это мало кто знает), что даже ведущие мировые научные журналы (в отличии от газет и популрных журналов) гонорара за статьи не выплачивают…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
6 апреля 2013, 22:55
хэх, ф
#
Потому что вся эта наука и на… не нужна никому, это факт
вещь в себе… просто трусливо оправдывает свое содержание налогоплательщиками… захребетные…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
6 апреля 2013, 23:29
Виталий, Киев
#
Если бы вы были правы, то науки не было ни в одной стране… и в космос не летали бы… и интернета не было бы… ведь все это начиналось в головах людей которых общество называло чудаками… Я о науке писал выше, а если так рассуждать как вы то так можно о многом сказать… и лифты не нужны (можно и пешком ходить… это полезно)… и ресторанов не нужно (можно и дома покушать)… и дорогих машин не нужно..(а зачем они???)… а зачем ковры???? а зачем… да много чего… А налогоплательщики здесь ни при чем… Преподавателям вузов… после защиты диссертаций… платят около 3 лет по 2 тысячи гривен… а потом если повезет то по 3 тысячи гривен (и это в Киеве)… А что вы предлагаете? Вообще за 100 гривен работать? Или все вузы закрыть? Богатство страны зависит не от денег… и не откурса доллара… а от уровня развития науки… В Африке много стран имеют очень много нефти… все люди богатые по сравнению с нами… но страны эти дикие…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 10:44
хэх, ф
#
Те кто в штате заштатных академиков заштатных академий… никогда не будут чудаками… она там умрут от регламентированости и зашоренности…
если они ученые и такие умные пусть им частные лица платят за их ум… за написание статей, рецензий, аналитических обзоров, консультаций бизнеса/частных лиц, написание дипломов и т.д…
но люди не идиоты кто за их бред платить будет? только под прикрытием бюджетный кормушки…

ведь все это начиналось в головах людей которых общество называло чудаками…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 14:45
Виталий, Киев
#
За статьи и рецензии настоящие журналы не платят… ну а самозванных журналов и академиков разных самозванных академий.действительно много… но это к науке не имеет отношения… Ученым в Германии платят в десятки раз больше… немцы деньгами не разбрасываются… и тем не менее… Я уже писал что общество без науки это дикари…
Большинство бюджетных денег разворовывается, а на науку выделяется всего полпроцента… Не очень большая цена за то чтобы не жить в интеллектуальной жиже…
.
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 14:48
хэх, ф
#
Это цирк! кому вы рассказываете?? как это не платят?? у нас рабский труд(интеллектуальный)????? а затраты времени, сил, мозговой и не только энергии???

дикари это общество с развитой наукой… доказать? легко!!! в ссср жил каждый 4 ученый мира(плакаты помните такие???) во что выродились люди ссср??? карабах, чечня, приднестровье… этнические чистки… тотальное звериное насилие, криминал, деградация, разврат… моральный и людской упадок(падение)
не не слышал…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 19:55
Виталий, Киев
#
Я пишу статьи и отзывы во многие журналы… они действительно не платят…
Есть правда один московский журнал который выходит на русском языке, а шпрингер его переводит на английский… там платят авторам.… но там это записано в договоре о переводе…
.А вот журналов в которые нужно платить деньги автору появляется всё больше и больше… правда это жульнические журналы… они чуть-чуть меняют название известного журнала и берут деньги… как правило их адрес в Индии… Бизнес такой…
+
0
stochastic
stochastic
7 апреля 2013, 19:38
Київ
#
Выкиньте ноутбук и переселяйтесь в лес, какие проблемы-то?
+
+18
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 9:05
Киев
#
Вы смешные люди, зачем мне самовыражаться научными статьями. Тут виноват Гуглу. Чисто случайно нашел свою старую статься в Гугле. У меня их больше двадцати только за последнее время, если вспомнить СССР и начало Украины то больше пятидесяти. Бессмысленно их Вам писать. Они как правило только на бумаге. А эта была на файле, вот и за хотел Вам показать, что такое науке. А то часто Вы о науке рассказываете странные вещи и выдумки, которые посмотрели по ТВ.
Я хорошо понимаю, что моя статья это не гениальное произведения, а просто научная статья, сделанная так как требует ВАК и ничего гениального не представляет, но при необходимости мог бы доказать на защите диссертации, что тут есть научная мысль…
Просто наука и простая экономика это разные вещи. Во многом наука далека от текущей жизни. Вот поэтому, как правило, научные открытия очень долго бродят по земле, пока становятся реальностью… Это касается не только экономики, но и других разделов.
Относительно, какие есть ученные, Это разные люди. Разные цели. Я у меня, есть знакомый который будучи кандидатом наук постоянно пишет что он доктор наук. Не могу понять зачем это хвастовство, На ЗП это ему не влияет. Есть знакомый, который раз два года пишет одну научную статься (он зав отдела нашего известного НИИ) а потом всем и всем знакомым и малознакомым дарит журнал и статьей и постоянно спрашивает мнение о статье. Хотя статья типа похожа на мою.

Но это статья, Диссертация это еще другое. Там еще больше бюрократии и непонятных слов и требований. Поэтому многие просто начав писать диссертацию потом это дела бросают, так как не могут понять как это и что это
+
+13
OLdPlane
OLdPlane
7 апреля 2013, 10:09
Юрий, Днепропетровск
#
Блог называется «Мой вклад в науку». В качестве примера приведена статья, в которой нет никакой научной новизны и полезности. И автор это признает. Может вклад в науку есть в других работах автора. Ждем продолжения.
+
+11
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 15:02
Киев
#
Еще раз повторю статья написана согласно требования ВАКа и является согласно требованиям ВАКа вклад в науку. Какие проблемы… Другое дело, что Вы просто никак не можете понять, что такое наука и поэтому так смешно пишите…
+
+12
gricyk5
gricyk5
7 апреля 2013, 10:24
#
Александр, я человек далекий от науки (хотя имею задатки изобретательства да и так некоторыми талантами Бог не обидел), но дело не в этом… Я Вам давно уже писал-повторюсь-у Вас талант литературный (не буду на экономическую тему)-пока еще у Вас есть время пишите… Начните с маленьких повестей, рассказов-Вами будут зачитываться… Найдите себе грамотного корректора (ибо правописание у Вас на твердую советскую троечку-только без обид).Издательско-литературное дело тоже прибыльное-поверьте… и это Ваше. Поймите Вас читают в основном (даже здесь) не потому что Вы излагаете «умные» мысли, а потому что Вы все это излагаете интересным-интересным стилем, которому невозможно научится-этот стиль просто «дается»… На то прав я или нет-посмотрим по плюсовке моего поста.
+
+7
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 15:05
Киев
#
Не хочу и сами знаете почему. Тогда все будут нудить, что пишут не я за меня пишет арава журналистов. И самое главное, я очень часто заметил, когда сложно возразить по существу, начинаются смешные придирки. Что не уже ли текст статьи такой тяжелый, что Вы не могли написать, хотя бы пару слов по сути статьи… Или слабо… Ибо наука это научный спор. А я еще раз повторяю, статься написана согласно требования ВАКа и как раз для научной дискуссии подходит…
+
+1
gricyk5
gricyk5
7 апреля 2013, 15:15
#
Если честно-я статью так и недочитал-мне скучны все эти термины… Эсли бы это было литературное произведение-читал бы и ночь напролет.И что толку спорить об акциях и облигациях? А из жизненного опыта знаю, что То что Кто то придумал не главное, а оказывается главное как оно оформлено, к сожалению.А почему?-А потому что во всех этих комиссиях в 70-80 % заседали невежды «веждам» там делать нечего-они как раз двигают науку…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 15:20
Виталий, Киев
#
Всех этих комиссиях — эти ваши слова говорят о том что вы абсолютно не владеете темой… Комиссии это в правительстве… и вообще во власти… в науке это экспертные советы… там 15-20 экспертов голосует за диссертацию… А перед этим 15-20 человек голосуют на защите диссертаций… Это лучшие… Конечно в некоторых науках есть коррупция… она выгодна слабым людям… а сильным вредит… Такое наше общество… Но любые злоупотребления не могут бросать тень на настоящую науку… точно так как продажа поддельного молока не означает что хорошего молока вообще нет в природе…
+
0
osanao19
osanao19
8 апреля 2013, 17:27
#
Наука, конечно, это здорово, А что — Арава, а не Орава? — почему ученый такой безграмотный
+
+53
aquarius
aquarius
7 апреля 2013, 9:45
#
«Какой хороший мальчик! Вот тебе конфета!»

Александр, не выпрыгивайте из штанов: в Вашем уровне проФФесионализма уже все убедились.
Вы как обиженный ребенок, бросаетесь и плюетесь на любую критику Ваших взглядов. Ваше «умение» вести полемику — дилетантское. На любой выпад Вы переходите на личности и заявляете следующее: «конечно, Вы же к науке никакого отношения не имеете!...»

Форумчане предъявляют Вам следующие нарекания:
1. Вы безграмотно пишете (фраза «И не нужно орфографию считать самой важной вещью» просто убивает).
2. Правописание Ваших статей диссонирует с правописанием Ваших комментов. Уж не разные люди их пишут?
3. Ваши «экономические» высказывания и идеи странным образом ПОСТОЯННО совпадают с ПРавильной позицией верхушки.
4. Вы трусливо избегаете ответов на вопросы касательно Вашего аналитического центра.

Примите как должное. И сделайте правильные выводы.
+
+3
tyutyun
tyutyun
7 апреля 2013, 10:27
#
Александр писатель, а не читатель. Когда люди мало читают или читают только безграмотный интернет, то грамотность проседает. Это естественно. Безграмотность компенсируется избыточностью информации и смысл особо не страдает.
+
+7
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 10:57
Виталий, Киев
#
Полностью с Вами согласен… Те кто пишет научные статьи, знает, что статья должна отлежаться некоторое время, потому что когда ее пишешь от недели до месяца. а то и больше, конечно же обращая внимание в первую очередь на внутреннюю сторону работы, то знаешь ее уже как бы наизусть и поэтому прочитать медленно и внимательно еще раз, чтоб исправить уже внешние ошибки, очень-очень трудно, практически невозможно (если еще учесть, что всегда есть другая, более интересная работа на стадии исследования). Так вот когда работа отлежится, когда ты о ней уже забыл, в той или иной степени, тогда, читая ее еще раз, сразу видишь и некоторые недочёты в изложении, и грамматические ошибки.
На форумах такой возможности нет. Правда, здесь программа указывает на ошибки в написании слов, но знаки препинания не исправляет. Да к тому же на исправление текста дается 5 минут (это на Минфине, а на других сайтах и вовсе не дается такое время). Если человек пишет на форумах очень много (а это ведь не основная работа), то долго вычитывать и исправлять все ошибки трудновато, а если учесть, что не так уж много людей просматривает статью (ну 1000-2000 от силы), то, возможно, и нет смысла тратить много времени на грамматику. Здесь следует еще учесть, что при быстром наборе текста через клавиатуру, обязательно будут ошибки. Конечно все зависит от характера человека, написавшего в инете статью. Но уж точно можно сказать, что критиковать человека, написавшего статью для форума, из-за неисправленных грамматических ошибок, нет никакого смысла. Суть же общения здесь не в этом… Для любителей правильных текстов есть другие форумы…
+
+6
allescaput2030
allescaput2030
7 апреля 2013, 12:31
#
Вот интересно, наука ЭКОНОМИКС, прямо ставит на первое место цель и задачу рынка облигаций, а равно и всех других подобных рынков — акций, спекуляций, Форексов, Комексов, других «финансовых» инструментов — а саме:

«(абсорбція) коштів населення та підприємств;»

Т.е. как бы ничего нет тайного, никакой «теории заговора», просто поменян знак восприятия события.
Ведь изъятие денег из оборота производство-доставка до потребителя-потребление — а это и есть экономика, приводит к сокращению оборота в этой цепочке. Соответственно, падает производство, логистика, потребление. Кто скажет, что это ХОРОШО?
В результате имеем ситуацию, что сумма таких «абсорбированных» по предложению к.е.н. Охрименка А.,
по некоторым оценкам, в 10 раз превышает стоимость всех активов в реальной экономике мира.
А нам всё продолжают промывать мозг теориями, доказавшими свою несостоятельность. Причем провалы системы «списывают» на ошибки отдельных менеджеров, банков, властей…
Поэтому поддерживающие сугубо рыночную модель экономики, должны честно говорить, что внутри такой экономики существуют целые отрасли, направленные на «(абсорбція) коштів населення та підприємств;» То же относится и к странам.
Если вас абсорбировали, то кто вам виноват?
+
+8
allescaput2030
allescaput2030
7 апреля 2013, 13:35
#
Кстати, многие грамотные и не зомбированные люди понимают необходимость изменения системы.
vz.ru/news/2013/4/7/627686.html
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 14:44
хэх, ф
#
Насчет науки… образования…
5 курс, вторая она же последняя сессия…
список экзаменов: стратегический менеджмент, международный менеджмент, проектное финансирование
кто угадает направление подготовки без помощи гугла… тот крутой аналитик
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 14:58
Виталий, Киев
#
Каждый специалист в своей области… можно взять любой вуз… и любой факультет… назвать экзамены и никто не отгадает… Не в этом фокус… Фокус в том что действительно лже науки очень много… как и лже теорий… Но их наличие не должно бросать тень на настоящую науку…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 15:01
хэх, ф
#
Я что то не видел настоящую науку которая была бы признана «настоящим» научным сообществом… пример Джобс и Гейтс не оканчивали «научные» заведения(колледж и университет)
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 15:11
Виталий, Киев
#
Из каждого правила есть исключения… а потом Гейтс не ученый… это человек который смог привлечь к себе ученых… это немного другое…
Кроме того, ученый — это в первую очередь внутреннее состояние человека а не диплом… Просто существует традиция получать образование…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 15:12
хэх, ф
#
Цирк… просто цирк… ну конечно по сравнению с вами… куда там… ученые же…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 22:05
Виталий, Киев
#
Нет большой трагедии кто не встречал настоящую науку… Куда важнее обманывать людей… давать взятки...… не платить налоги… хвастаться что твои дети учатся в особенной гимназии… покупать голубые унитазы… Каждому своё! — так было написано на вратах Освенцима…
+
0
trof
trof
7 апреля 2013, 21:26
TROF Владимир, Киев
#
Первая здравая мысль по теме обсуждения! Все остальное — личные амбиции. В наших реалиях все есть товар… и звания, и степени, и талант, и надежда. А также знания, невежество и другие пороки и добродетели. Как в конце 18-го века выход видится лишь в ПРОСВЕЩЕНИИ, чтобы люди поняли: по этой модели жить нельзя.
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 22:13
Виталий, Киев
#
Сейчас людей не оторвешь от телевизора… в 18 веке этого фуфла не было!!!
+
+11
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 15:09
Киев
#
Я понимал, что научная статья и еще на украинском языке это сложно для многих читателей Минфина. Это действительно нужно, хотя бы чуть-чуть подумать, что написать по сути статьи. Это не суперстатья, а это просто научная работа, которая сделана, так как требует ВАК. Научная вообще сложная вещь. Очень сложно понять, что это такое и зачем, если не питаться этого делать. В результате, так сложно написать хотя бы пару слов по сути «проблемы функций рынка облигаций»… Это еще раз показывает, что рассказывать другим, что нужно делать, легко, но очень сложно сделать самому…
+
0
Evgenyi
Evgenyi
7 апреля 2013, 15:13
хэх, ф
#
Что это такое? абсолютная ненужная вещь
для чего она? для самооправдания хлеба «ученых»…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 15:15
Виталий, Киев
#
Еще древние говорили… НЕЗНАНИЕ ЭТО НЕ АРГУМЕНТ…
+
0
stochastic
stochastic
7 апреля 2013, 19:45
Київ
#
Похоже, вы вообще не знакомы с понятием того, какой должна быть научная статья по экономике. Увы, она должна быть чуть повыше уровня реферата по экономике студента второго курса неэкономической специальности (утрирую, конечн, но немного).
+
+11
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 21:53
Киев
#
Явно не читали требования ВАКа… Посмотрите они на сайте ВАК, точнее ДАКа есть…
+
0
stochastic
stochastic
7 апреля 2013, 23:19
Київ
#
Увы, требования ДАКа мне известны. И, скорее всего, не хуже, чем вам. И речь не о них, а о научной ценности в мировой экономической науке работы. И научных статей по экономике именно надлежащего уровня (в т.ч. зарубежных) я перечитал достаточно, чтобы оценить ваш труд.
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 0:01
Киев
#
А почему же тогда даже не написали пару умных научных слов, для поддержания научной дискуссии
+
+22
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 0:07
Київ
#
Боюсь, мне к моей оценке нечего прибавить. Было бы что обсуждать, если бы вы, скажем, предложили экономическую модель, описывающую реальные экономические процессы. Я бы вставил свои, скорее всего, резонные 5 коп. А попусту мутить воду в бочке, называя сие классификацией, так это всяк может. И обсуждать тут нечего, ибо схоластика, не более того.
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 0:36
Киев
#
Вот поэтому и такая наука. Что говорить, все мы мастаки, а пару слов сказать сложно… Напишите честно. Я не понял текста, это для меня слишком умно. Мне бы про проще и примитивнее. Извините не могу… Грамматика не позволяет, а то бы написал…
+
+30
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 0:45
Київ
#
Повторяю. Словоблудие и научная статья — разные вещи. Я достаточно повидал и первого, и второго. Если вы принимаете первое за второе — что ж, это ваш уровень как учёного.
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 0:51
Киев
#
Что же ВЫ так испугались, а еще такой ник… Что страшно стало… Вот это еще раз показывает, в чем разница науки и ее критиков. Если, Вы уже начали критиковать, кого-либо, то было бы справедливо, хотя бы не прятаться о ником, написать все, как есть, кто и чем занимаетесь. Вот, тогда может быть была бы у нас наука, а не игра в жмурки…
Испугались… Бывает… Я таких очень часто по жизни встречал. Как, в курилке Орел, а на ученном совета Мышь серая…
+
+27
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 0:58
Київ
#
Чего испугался?) ) Все мы умеем пИсать и писАть (вернее, кое-кто только пИсать, но это уже такое). А критика — хобби, не более того. Если человек горд своей мурзилочной статьёй, то тут святое дело) ) ) Кстати, у меня вот тоже такие статьи есть. Но я их не покажу, нечем там хвастаться) ) )
+
0
Дмитрий Светлый
Дмитрий Светлый
9 апреля 2013, 0:01
Одесса
#
Напомнило старый анекдот:
Приходит мужик к доктору.
— Доктор, у меня яйцо опухло!
— Ну показывайте, показывайте.
— А вы смеяться не будете?
— Ну что вы, что вы. Я же доктор.
— Честно-честно?
— Да нет же!
После чего пациент вываливает на стол громадное яйцо.
Следует неистовый ржач дока. Больной (обиженно):
— Ну вот! Так я и знал. Тогда опухшее вам и не покажу!
+
0
stochastic
stochastic
9 апреля 2013, 0:28
Київ
#
Остряк, Дима) )
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 22:21
Виталий, Киев
#
Stochastic
Оценить уровень статьи мало кому дано… Считается что чем авторитетнее журнал, тем выше уровень публикации… Это конечно не совсем правильно, но лучшего ничего не придумано….
+
0
stochastic
stochastic
7 апреля 2013, 23:21
Київ
#
Дано, конечно, не каждому. Но кое-кому всё же дано. Не буду углубляться в детали.
+
+3
aquarius
aquarius
7 апреля 2013, 22:02
#
Да что Вы все к ВАКу аппелируете?!..
А если бы ВАК Вас заставил головой об стену биться — Вы это то же бы исполнили?

Немного не в тему: была в Харькове такая своеобразная (можно даже сказать, легендарная) личность — Митасов. Человек вне нашего понимания. Его считали местным городским сумасшедшим. Вроде бы ситуация с ВАКом его свела с ума. Однако, какие рисунки он создавал! Какие фразы ваял на стенах зданий в центральной части города! Это действительно психоделика. Не поленитесь — погуглите фамилию Митасов.

P.S. Никаких намеков, никого я не имею ввиду.
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 22:29
Киев
#
Я понимаю, для Вас наука это пустой звук. Но, у нас наука это Национальная академия наук и ВАК. Хотя все ругают и то и другое…
+
0
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 22:38
Виталий, Киев
#
Головой об стенку заставляет биться начальство в частном секторе… и все ради денег терпят… А ВАК это набор правил… Может он и не нужен, может можно и без него… но уж очень наш народ любит жульничать…Уберешь правила и будет 20 миллионов кандидатов наук… Европа умрет со смеху…
+
+5
aquarius
aquarius
7 апреля 2013, 23:01
#
Согласен с Вами. Есть правила.
Но к основным из них относятся те, которые к науке не имеют значения.
Или Вы не знаете прайс на кандидата или доктора?
+
+4
vitpobeda
vitpobeda
7 апреля 2013, 23:05
Виталий, Киев
#
Слышал кое-что о некоторых науках в этом направлении… но случайно… Конечно, это ужасно!!!
+
0
Evgenyi
Evgenyi
8 апреля 2013, 7:31
хэх, ф
#
Александр Охрименко
aquarius
vitpobeda
А зачем стране наука? неужели что бы воровать(в широком смысле,,,, у нас украли душу, не только нефть и газ, и все же порядок вещей нелеп у вас украли НЕ ТОЛЬКО ваш труд(через ЗАниженую з/п, ЗАвышенную цену на результат вашей праці, через умыкание налогов ВАших) она необходима?

или… если будет много ученых будет СЛОжнее воровать НЕ только труд но и любовь и досуг?

И все же порядок вещей нелеп.
Люди, плавящие металл,
Ткущие ткани, пекущие хлеб,
Кто-то бессовестно вас обокрал.

Не только ваш труд, любовь, досуг — Украли пытливость открытых глаз.
Набором истин кормя из рук,
Умение мыслить украли у вас!

На каждый вопрос вручили ответ.
Все видя, не видите вы ни зги.
Стали матрицами газет
Ваши безропотные мозги.
+
0
Evgenyi
Evgenyi
8 апреля 2013, 7:35
хэх, ф
#
Из нас выкачивают душу а не только нефть и газ
+
0
aquarius
aquarius
8 апреля 2013, 17:32
#
Стране наука не нужна — это факт. Мне — нужна; почему — точно не могу сказать. Наверное, потому, что «мыслю — значит, существую».
+
0
Evgenyi
Evgenyi
8 апреля 2013, 7:19
хэх, ф
#
Зачем? зачем звание к.н? сколько за него платят? ну пусть даже 1000 в месяц… подумаешь…
+
+13
Александр Охрименко
Александр Охрименко
7 апреля 2013, 23:16
Киев
#
Поведем итог. Мой вклад в науку оказался не по зубам читателям Минфина. А жаль.Там действительно, можно было бы высказать пару критических замечаний, правильно ли, я классифицировал функции рынка облигаций. Вот видите, теперь, когда будет ругать облигации у меня будет всегда повод, сказать, что это ВЫ виноваты, что наш рынок облигаций такой плохой. Потому, что вместо, того, чтобы помочь умным и научным словом, Вы фактически самоустранились и НКЦБФР пришлось воспользоваться моим трудом, когда они принимали решения, что делать им с рынок облигаций. А если, я ошибся и указал неправильные функции…
+
+7
aquarius
aquarius
7 апреля 2013, 23:18
#
Вам лавровый венок голову не жмет? А то я могу подогнать побольше, в человеческий рост.
+
+8
stochastic
stochastic
7 апреля 2013, 23:37
Київ
#
Вы это. Блесните индексом международного цитирования. Сразу всех за пояс заткнёте) ) ) А если он равен нулю, ну тогда что же. Значит, не судьба) )
+
+13
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 0:05
Киев
#
А зачем, мне кого то, там за пояс засовываться. Что меня мало цитируют или комментируют. Время от времени даже российские, белорусские и даже казахские и киргизские СМИ. Но в этом нет ничего удивительного, это просто цитирование. Я точно не помню, какой-то зарубежный журнал совместно из газетой Сегодня сделал выпуск экономического журнала с моей статьей на русском и английском языке. Что тут такого удивительного
+
+18
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 0:14
Київ
#
Очень интересно… Я вам поясню, может вы просто слишком далеки от науки, и не в курсе дела. Наиболее адекватной оценкой уровня учёного сейчас считается индекс цитирования. Это же относится и к научным журналам, к которым применяется понятие импакт-фактора. Речь, безусловно, о научном цитировании. СМИ… Это вы очень умело пошутили. Но шутки в сторону) ) ) Думаю, вы и без меня знаете, что украинская экономическая наука сейчас обладает как никогда низким кпд, и ваша статейка — это ещё цветочки. Да и требованиями ДАК прикрываться не стоит, ибо есть понятие журналов-мурзилок, которые, тем не менее, входят в перечень ДАК.

Так или иначе, именно индекс научного цитирования оказывается более или менее корректным критерием. Ибо если вас не цитируют, значит вы пишете сами для себя, не так ли) ) ). Ну или для публики, если цитируют СМИ. Но к науке это не имеет ни малейшего отношения) ) )
+
+13
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 0:39
Киев
#
Еще раз повторяю меня много цитируют, но не как ученного, а как аналитика и эксперта. Эта статья, как пример, что такое украинская наука. И поэтому, тут нет ничего удивительного. Я не классические ученный и не собираюсь им становиться.
Дату смотрели статьи. Это просто разминка для ума. А вот мои другие мои статьи цитируют и очень много или мало… Вы же самые жалуетесь, что много…
+
+18
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 0:48
Київ
#
Повторяю. Какое отношение это имеет к науке? Пусть хоть все бульварные издания будут заполнены вашим лицом и комментариями, научного выхлопа отсюда будет нуль целых, хрен десятых. Наука — совсем не о том.
+
+13
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 0:53
Киев
#
А какое отношение Ваши слова имеют к науке. Или Вы считаете, что наука это только толстые научные журналы, которые никто не читает. Как раз это и есть наука, когда народ читает, думает, цитирует и спорит по делу…
+
+22
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 1:00
Київ
#
Это же феерический звездец… У вас что ни фраза, то кандидат в перл месяца) ) ) Вы меня просто добили в этот раз. Спокойной ночи) )
+
+11
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:29
Кирилл
#
Честно говоря, я знаю таких аналитиков как Боуи, Макилри, Спингерн, Сорос (чертяка). А про вас тут узнал… я даже не знал, что вы светило украинской аналитики)
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 14:40
Киев
#
Все относительно. Все относительно. Он, например не знают, что такое экономика Украины, а я знаю… И что же мы будем делать теперь из Соросом
+
0
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:50
Кирилл
#
Сорос по крайней мере богат. Его богатство = мозги. А вы что богат? или вы есть в списке форбса?) (я ваши деньги, кстати, не считаю, деньги тут являются мерилом… экономически выоажаясь «показателем»)
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 15:18
Киев
#
Я в отличии от Вас человек не завистлив и поэтому могут себе позволить спокойно смотреть на Сороса со стороны. Зато, меня чаще печатают украинские СМИ чем Сороса. Кто тут больше аналитик
+
+33
tyutyun
tyutyun
8 апреля 2013, 17:27
#
Это свидельствует об ущербности журналистов и их редакторов, не более
+
0
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:31
Кирилл
#
Я вот специально связался с друзьями из НКЦБ и поинтересовался о вас… правду хотите или быть честным?
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 14:45
Киев
#
Не смешите людей. А то правда, еще что о Вас подумают. Хотя что тут думать о человеке, которые всего боится и прячется за ником…
+
0
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:48
Кирилл
#
А это не ник Александр. Это мое имя! Где и в чем вы сомневаетесь уже неуважаемый?
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 15:13
Киев
#
Тогда все понятно… Особенно по НКЦБ
+
0
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 17:48
Кирилл
#
Александр, так что вы хотели сказать безапеляционным «тогда все понятно»?
Я назвал имя. И?
+
+4
vitpobeda
vitpobeda
8 апреля 2013, 1:52
Виталий, Киев
#
Не имея ввиду никого из выступающих на форуме, просто хочу проинформировать чем отличается наука от псевдонауки.

Вот заключение 2010 года Комиссии Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
.
Характерными отличительными чертами псевдонаучной теории являются:

1. Игнорирование или искажение фактов, известных автору теории, но противоречащих его построениям.

2. Нефальсифицируемость, то есть принципиальная невозможность поставить эксперимент (хотя бы мысленный), результат которого мог бы опровергнуть данную теорию.

3. Отказ от попыток сверить теоретические выкладки с результатами наблюдений при наличии такой возможности, замена проверок апелляциями к «интуиции», «здравому смыслу» или «авторитетному мнению».

4. Использование в основе теории недостоверных данных (т. е. не подтверждённых рядом независимых экспериментов (исследователей), либо лежащих в пределах погрешностей измерения), либо недоказанных положений, либо данных, возникших в результате вычислительных ошибок. К данному пункту не относится научная гипотеза, чётко определяющая базовые положения.

5. Введение политических и религиозных установок в публикацию или обсуждение научной работы. Этот пункт, впрочем, требует внимательного уточнения, так как иначе Ньютон, например, попадает в разряд лжеученых, причём именно из-за «Начал», а не из-за позднейших работ по теологии.
Более мягкая формулировка этого критерия: принципиальная и сильная невычленимость научного содержания работы из прочих её составляющих. В современной научной среде автор, как правило, должен самостоятельно вычленять научную составляющую и публиковать её отдельно, не смешивая явно с религией или политикой.

6. Апелляция к средствам массовой информации (прессе, телевидению, радио, Интернет), а не к научному сообществу. Последнее проявляется в отсутствии публикаций в рецензируемых научных изданиях.

7. Претензия на «революционный» переворот в науке и технологиях.

8. Использование понятий, означающих феномены, не фиксируемые наукой («тонкие поля», «торсионные поля», «биополя», «энергия ауры» и так далее);

9. Обещание быстрых и баснословных медицинских, экономических, финансовых, экологических и иных положительных эффектов.

10. Стремление представить саму теорию или её автора жертвой «монополии» и «идеологических гонений» со стороны «официальной науки» и тем самым отвергнуть критику со стороны научного сообщества как заведомо предвзятую.

.
+
0
gricyk5
gricyk5
8 апреля 2013, 8:44
#
То что Вы процитировали с успехом может стать инструментом самой лженауки…
+
+7
tyutyun
tyutyun
8 апреля 2013, 9:11
#
Александр, а как ваш вклад в украинскую науку наложился на практические результаты Укргазбанка?
+
0
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:20
Кирилл
#
Острый как дамаск
+
0
tyutyun
tyutyun
8 апреля 2013, 15:45
#
Что острое?
+
0
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 17:49
Кирилл
#
Ваш юмор
+
0
Finn
Finn
8 апреля 2013, 9:37
Helsinki
#
«Для любителей бумажек. Не судите человека по бумажкам, а судите по его мыслям» — 5 баллов! ) ) )
мысли ещё нужно научиться правильно излагать, а тогда уже можно дать и оценку!
+
+22
Greka
Greka
8 апреля 2013, 10:24
Александр, Киев
#
Александр, а можно вас попросить прокомментировать фото из блога вашего коллеги?
minfin.com.ua/img/u-pics/244/1361981200.jpg
Интересно даже, Балашов не кандидат околонаук?
+
+13
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 10:52
Киев
#
Как раз это не коллега. Он олигарх, а я просто экономист… Какой тут коллега…
+
0
tyutyun
tyutyun
8 апреля 2013, 10:54
#
А почему экономист не превратился в олигарха?
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 10:56
Киев
#
Потому, что экономист, а не олигарх… И поэтому я пишут, может не так как олигархи или…
+
+10
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:19
Кирилл
#
Присоединяюсь к уже заданным вопросам: Александр, в чем цимес данной статьи? Я буду больше зарабатывать? или вы капитан очевидность? или для студентов чтобы копипастили для рефератов? Вы же вроде как финансовый эксперт или у вас закат карьеры? Пожалуйста, поделитесь ответами, вам же привычна критика…
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 14:38
Киев
#
Читаете медленно. Хотя писал уже несколько раз. Что бы увидели, что такое настоящая наука и не воспринимали ее только ТВ
+
+6
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 14:45
Кирилл
#
Уважаемый (пока еще) Александр, у меня 2 высших, западных (да простят меня отечественные ВУЗы), мне не нужно видеть «настоящую» науку, я знаю, что такое наука. Выражетесь вы, мягко говоря, как женщины ищут «настоящих» мужиков (будто есть ненастоящие мужики). О чем статья то? Скажите в пару слов, милейший. Примного благодарен.
+
+10
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 15:20
Киев
#
Извините не признал, что у Вас 2 высших образования. У меня только одно, там что еще раз извините. Не знаю, как Вы теперь будет читать блоги мои. Очень за Вас переживаю. Все же 2 высших образования и одно западное… Это же надо, как много. А пару слов о функциях рынка облигаций написать слабо… Бывает
+
+10
Kiruha
Kiruha
8 апреля 2013, 15:39
Кирилл
#
Уточнение: 2 западных Перестаньте поясничать и кривляться, не гоже так 50летнему мужику… Вы как-то мой вопрос проигнорировали о сути статьи. Это вы так пытаетесь уйти от вопроса? О функциях рынка облигаций вам больше расскажет Дмитрий Анатольевич
+
+7
Александр Охрименко
Александр Охрименко
9 апреля 2013, 11:28
Киев
#
А почему Вы не можете сказать пару слов. Что 2 образования жмут нимб на голове…
+
+5
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 16:23
Київ
#
Как читать блоги, спрашиваете? А зачем люди в цирк по-вашему ходят?
+
+23
Finn
Finn
8 апреля 2013, 14:49
Helsinki
#
Александр, у Вас есть друзья? т.е. те люди, чьё мнение Вам небезразлично?
пусть они Вам скажут правду, почитав Ваши блоги
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 15:16
Киев
#
А Вы что не друзья. Смотрите сколько всего написали. Прикольно… И забавно Вы пишите…
+
+5
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 16:38
Київ
#
Вот пример научной статьи по экономике epub.wu.ac.at/3026/3/IRLE-D-08-00006_revision_21_1_2010-3.pdf И чтобы больше не было недоумений, ок?
+
0
stochastic
stochastic
8 апреля 2013, 16:44
Київ
#
Пусть просто обратит внимание на формулы. Они интернациональны. Как, впрочем, и множество терминов.
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 17:48
Киев
#
Статья, как статья. Моя аналогичная, только разная тема. Поэтому и текст по другом изложен…
+
+12
stochastic
stochastic
9 апреля 2013, 0:30
Київ
#
Зря вы удаляете критику по делу. Даже вы должны понимать, что мурзилочная статья — это не больше, не меньше, чем мурзилочная статья.
+
+11
Александр Охрименко
Александр Охрименко
9 апреля 2013, 8:03
Киев
#
Не критику, а глупости. Я понимаю, что у людей горе и они хотят поругаться. Нет проблем. Хамите на другом сайте
+
+11
stochastic
stochastic
9 апреля 2013, 23:09
Київ
#
Да-да. Правильно говорите. Горе, а не статья.
+
+6
Александр Охрименко
Александр Охрименко
8 апреля 2013, 18:04
Киев
#
Будете писать по теме функций рынка облигаций. Тогда понятно, что это комментарий. А глупости пишите на других блогах.
+
+11
Александр Охрименко
Александр Охрименко
9 апреля 2013, 11:26
Киев
#
Еще раз обращаюсь к всем читателям. Если Вам там хочется писать глупости и хамить, пожалуйста на другом блоге. Я жду комментариев по теме статьи. Еще раз напоминаю о функциях рынка облигаций… Я понимаю, что хотя сама статья простая и несложная для понимания, то сказать пару умных слов по сути статьи, действительно желательно иметь 3 высших образования, потому что 2 высших образования явно не хватает. Но я все же надеюсь, что может пару умных слов скажут люди, которые еще не имеют и одного высшего образования…
+
0
Zapreader
Zapreader
4 сентября 2014, 18:17
#
Нормальная такая статья, виден анализ функций, что и ставилось в задачи и цели статьи. я бы придралась к списку литературы) все-таки 3 книги российских специалистов и всего 2 из Украины. мало источников (как для темы) требуют больше, вроде… и до такой сепени больше, что, порой, место своему мнению можно выделить только в выводах)

из-за малого кол-ва источников, я бы везде, где только можно по всей статье раскидала слова типа «новый», «недостаточно изученый» и, наверное, сделала бы допущение и сравнение с функциями рынков др. стран — вот где бы и внедрила цитаты/мнения с квадратными скобками) как-то так, наверное)

и мне показалось, что многие функции синонимичны, а поэтому и взаимозаменяемые (но это тоже нормально для научной статьи
+
0
Zapreader
Zapreader
4 сентября 2014, 18:26
#
Я бы, наверное, структуру немного поменяла: общее ->мировое+российское — > анализ-> наши ф-ции и перспективы расширения наших функций, что ли

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться